distribučné náklady

Distribučné náklady v Logistike: Kľúčový Aspekt Efektívnej Distribúcie Distribučné náklady predstavujú v logistike kľúčový ekonomický parameter, ktorý sa týka nákladov spojených s distribúciou tovaru od …

depónia

Depónia a jej význam v logistike a stavebníctve Depónia, v kontexte logistiky a stavebníctva, predstavuje miesto určené na uloženie nepoužitého výkopku, najčastejšie v tvare násypu …

debetné oznámenie

Debetné oznámenie ako dôležitý nástroj v logistike a fakturácii Debetné oznámenie je dôležitým dokumentom v logistike a obchodnom styku, ktorý predstavuje oznámenie o účtovaní nákladov …

čistá cena

Čistá Cena Čistá cena je v ekonomickej oblasti logistiky významným pojmom, ktorý označuje cenu tovaru alebo služby v ponukovom liste, pri ktorej sú zohľadnené všetky …

cieľová krajina

Cieľová Krajina v Logistike Cieľová krajina je termín, ktorý má v logistike dvojitý význam. Označuje krajinu, do ktorej má byť tovar dovezený ako do finálnej …

čiara zlomu

Čiara zlomu v logistike Vertikálna čiara v základnej štruktúre toku tovarov označujúca fakt, že plynulý priebeh toku bol prerušený a režim zodpovedný za operácie sa …

cenový index

Čo je cenový index? Cenový index je dôležitým ekonomickým pojmom v oblasti logistiky. Predstavuje faktor, ktorý sa používa na násobenie ceny tovaru alebo služby, aby …

cena

Čo je cena? Cena je základný ekonomický pojem, ktorý predstavuje množstvo peňazí alebo peňažnej hodnoty, za ktoré sa vec nakupuje alebo predáva. Je to kľúčový …

čelná stena kontajnera

Čo je čelná stena kontajnera v logistike? Čelná stena kontajnera je dôležitým konštrukčným prvkom v oblasti logistiky a prepravy nákladu. Predstavuje súhrn konštrukčných dielov, ktoré …

časové série

Časové série v logistike Série hodnôt určitej premennej veličiny vyjadrené počtom po sebe idúcich časových bodov, alebo so zreteľom na počet po sebe idúcich časových …

čakací čas

Čakací čas v logistike Čakací čas je dôležitým ekonomickým pojmom v oblasti logistiky a riadenia procesov. Tento časový úsek predstavuje časový interval medzi okamihom, kedy …

bremenová charakteristika žeriava

Bremenová Charakteristika Žeriava: Význam v Logistike V oblasti logistiky a manipulácie s nákladom je termín „bremenová charakteristika žeriava“ dôležitým faktorom, ktorý ovplyvňuje efektívnosť a bezpečnosť …

bočný rám kontajnera

Bočný rám kontajnera a jeho úloha v logistike Bočný rám kontajnera predstavuje nosnú konštrukciu tohto dôležitého prepravného zariadenia v logistike. Jeho konštrukcia je rovnobežná s …

bočná stena kontajnera

Bočné a čelné stohovacie vozidlo v oblasti transportu Bočné a čelné stohovacie vozidlo predstavujú dôležité nástroje v oblasti dopravy a logistiky. Tieto vozidlá s horným …

bezpečná kapacita

Bezpečná kapacita v logistike V dynamickom svete logistiky je klúčové predvídať a pripraviť sa na neočakávané udalosti, ktoré môžu ovplyvniť dodávateľský reťazec. Jedným z krokov, …

average

„Average“ v medzinárodnom obchode a logistike V kontexte medzinárodného obchodu a logistiky sa slovo „average“ používa na označenie akostného priemeru tovaru. Koncept „average“ má významný …