Metrika

Metrika v controllingu

Metrika je presne vymedzený finančný alebo nefinančný ukazovateľ alebo hodnotiace kritérium, ktoré sa používa k hodnoteniu úrovne efektívnosti konkrétnej oblasti riadenia podnikového výkonu. V oblasti controllingu je metrika dôležitým nástrojom pre meranie a hodnotenie výkonnosti organizácie a jej rôznych aspektov.

Atribúty metriky

Každá metrika má niekoľko kľúčových atribútov, ktoré ju definujú a umožňujú jej efektívne použitie:

 • Názov a identifikáciu: Každá metrika má jednoznačný názov a identifikáciu, ktoré ju odlišujú od iných ukazovateľov.
 • Definíciu: Metrika musí mať jasne definovaný spôsob výpočtu alebo merania.
 • Vlastníka: Je dôležité určiť zodpovednú osobu alebo oddelenie, ktoré je zodpovedné za sledovanie a správu metriky.
 • Dimenzie: Metrika môže mať rôzne dimenzie, ktoré ju kategorizujú a umožňujú lepšie porovnávanie a analýzu.
 • Východziu a cieľovú hodnotu: Každá metrika má hodnotu, ktorá sa meria a porovnáva s cieľovou hodnotou na dosiahnutie stanovených cieľov.
 • Zdroje pre meranie dát: Je potrebné identifikovať, odkiaľ budú pochádzať dáta potrebné pre meranie metriky.
 • Postupy merania a postupy overovania: Musí byť definovaný presný spôsob merania metriky a postupy na overenie presnosti dát.

Využitie metriky v controllingu

Metrika má mnoho dôležitých úloh a využití v controllingu:

 • Hodnotenie cieľov: Metrika umožňuje zhodnotiť, či organizácia dosiahla stanovené ciele a ukazuje, kde je potrebné zlepšenie.
 • Optimalizácia procesov: Pomáha identifikovať slabé miesta v procesoch a umožňuje zlepšiť efektívnosť.
 • Previazanie úrovní riadenia: Metrika poskytuje spoločný jazyk pre komunikáciu medzi rôznymi úrovňami riadenia v organizácii.
 • Nastavenie pravidiel vzťahov: Pomáha stanoviť pravidlá a normy pre výkon a správanie v organizácii.
 • Podpora rozhodovania: Poskytuje dôležité informácie pre rozhodovanie a plánovanie budúcich krokov.
 • Zníženie rizika: Pomáha identifikovať riziká a problémy včas a umožňuje ich riešiť predtým, než sa stane vážnymi.

Záver

Metrika je kľúčovým nástrojom v oblasti controllingu, ktorý pomáha organizáciám hodnotiť a zlepšovať svoj výkon. Dôležité je mať jasne definované metriky s atribútmi a využívať ich na dosahovanie cieľov a efektívne riadenie podnikového výkonu.

presne vymedzený finančný alebo nefinančný ukazovateľ alebo hodnotiace kritérium, používané k hodnoteniu úrovne efektívnosti konkrétnej oblasti riadenia podnikového výkonu. Metrika slúži ako nástroj efektívnosti a výkonnosti, najmä so zameraním na ciele, kritické faktory úspechu, procesy, aktivity a výkonnosť zdrojov. Má tieto atribúty: názov a identifikáciu, definíciu, vlastníka, dimenzie, východziu a cieľovú hodnotu, zdroje pre meranie dát, postupy merania a postupy overovania. Metrika umožňuje hodnotenie cieľov, optimalizáciu procesov, previazanie všetkých úrovní riadenia, nastavenie pravidiel vzťahov, podporu rozhodovania a zníženie rizika.

Presne vymedzený finančný alebo nefinančný ukazovateľ alebo hodnotiace kritérium, používané k hodnoteniu úrovne efektívnosti konkrétnej oblasti riadenia podnikového výkonu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥