ETL

ETL v kontexte Controllingu

Skratka pre Extract, Transform a Load – proces, v ktorom sa dáta načítavajú z interných aj externých dátových zdrojov, čistia a upravujú sa, a potom sa ukladajú do databázy DWH. Tento proces sa nazýva aj dátová pumpa. Tieto procesy prebiehajú v pravidelných intervaloch. Do DWH sa načítavajú iba selektívne vybrané dáta, ktoré sú významné pre riadiace a rozhodovacie procesy.

ETL (Extract, Transform a Load) je kľúčovým procesom v oblasti Controllingu, ktorý umožňuje získať, spracovať a ukladať dáta z rôznych zdrojov do centrálnej databázy, známej ako Data Warehouse (DWH). Tento článok sa zameria na význam, proces a úlohu ETL v oblasti controllingu a riadenia podniku.

Význam ETL v Controllingu

ETL proces je základným kameňom pre efektívne riadenie a kontrolu podnikových operácií. Jeho hlavnými funkciami sú:

  • Extrakcia (Extract): Získavanie dát z rôznych interných aj externých zdrojov, ako sú databázy, súbory, API alebo webové stránky.
  • Transformácia (Transform): Čistenie, transformovanie a úprava dát tak, aby boli vhodné pre analýzu a ukladanie.
  • Načítanie (Load): Ukladanie dát do Databázy DWH, kde sú dostupné pre riadiace a rozhodovacie procesy.

Proces ETL

ETL proces prebieha v niekoľkých krokoch:

  1. Extrakcia: Dáta sú extrahované z rôznych zdrojov a presunuté do ETL systému.
  2. Transformácia: Dáta sú čistené a upravované, vrátane odstránenia chýb, deduplikácie a normalizácie.
  3. Načítanie: Upravené dáta sú načítané do Databázy DWH, kde sú organizované a uložené pre ďalšiu analýzu a využitie.

Výhody ETL pre Controlling

ETL proces poskytuje množstvo výhod v oblasti Controllingu:

  • Zabezpečuje jednotný a spoľahlivý prístup k dátam z rôznych zdrojov.
  • Umožňuje rýchlu analýzu a generovanie správ na základe aktuálnych údajov.
  • Zvyšuje presnosť a spoľahlivosť dát, čo vedie k lepším rozhodnutiam a kontrolám.
  • Podporuje automatizáciu a efektívne riadenie podniku.

Záver

ETL je kľúčovým procesom v oblasti Controllingu, ktorý umožňuje efektívne spracovávať a analyzovať dáta z rôznych zdrojov a vytvára základ pre účinné riadenie a kontrolu podnikových operácií. Jeho význam spočíva v schopnosti získavať, transformovať a ukladať dáta tak, aby boli dostupné pre riadiace a rozhodovacie procesy.

skratka pre Extract, Transform a Load – proces, v ktorom sa dáta načítavajú z interných aj externých dátových zdrojov, čistia a upravujú sa, a potom sa ukladajú do databázy DWH. Tento proces sa nazýva aj dátová pumpa. Tieto procesy prebiehajú v pravidelných intervaloch. Do DWH sa načítavajú iba selektívne vybrané dáta, ktoré sú významné pre riadiace a rozhodovacie procesy.

Ak sa dáta načítavajú z interných aj externých dátových zdrojov, čistia a upravujú sa, a potom sa ukladajú do databázy DWH,

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥