Národný strategický referenčný rámec

Národný strategický referenčný rámec v kontexte európskej integrácie

(National Strategic Reference Framework) – V zmysle legislatívy (nariadení) Európskej únie každý členský štát predkladá pred začiatkom programového obdobia Európskej komisii vlastný rámcový programový dokument, Národný strategický referenčný rámec. Tento dokument predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre intervencie fondov na európskej úrovni. Zabezpečuje, že pomoc z fondov bude využitá v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva. Taktiež určí prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane. Návrh všeobecného nariadenia Rady, čl. 25, ods. 3 dáva členskému štátu na výber, či začleniť cieľ Európska územná spolupráca do NSRR. NSRR musí povinne obsahovať iba cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

Národný strategický referenčný rámec (NSRR) je dôležitým dokumentom v rámci európskej integrácie a programovania fondov EÚ. Každý členský štát predkladá tento dokument Európskej komisii pred začiatkom programového obdobia, aby stanovil národné priority a rámce pre využitie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v určenom programovom období.

Obsah Národného strategického referenčného rámca

NSRR obsahuje dôležité informácie, ktoré zohľadňujú stratégie a priority členského štátu v kontexte Európskej únie. Tento rámec stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. NSRR je nadväzný na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre intervencie fondov na európskej úrovni, a zabezpečuje, že pomoc z týchto fondov bude využitá v súlade s týmito usmerneniami.

Okrem toho NSRR určuje prepojenie medzi prioritami Spoločenstva a Národným programom reforiem (NPR). Cieľom tohto prepojenia je zabezpečiť súlad medzi národnými priorítami a cieľmi EÚ a zlepšiť účinnosť využitia fondov EÚ pre dosiahnutie týchto cieľov.

Záver

Národný strategický referenčný rámec je kľúčovým nástrojom v rámci európskej integrácie, ktorý umožňuje členským štátom definovať ich rozvojové priority a stratégie a stanovuje rámce pre využitie finančných prostriedkov EÚ na podporu regionálneho rozvoja. Je nevyhnutný pre dosiahnutie efektívneho využitia fondov EÚ a zabezpečenie súladu s cieľmi a usmerneniami EÚ.

(National Strategic Reference Framework) – V zmysle legislatívy (nariadení) Európskej únie každý členský štát predkladá pred začiatkom programového obdobia Európskej komisii vlastný rámcový programový dokument, Národný strategický referenčný rámec. Tento dokument predstavuje referenčný nástroj na prípravu programovania fondov. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013 v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré definujú rámce pre intervencie fondov na európskej úrovni. Zabezpečuje, že pomoc z fondov bude využitá v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva. Taktiež určí prepojenie medzi prioritami Spoločenstva na jednej strane a Národným programom reforiem na druhej strane. Návrh všeobecného nariadenia Rady, čl. 25, ods. 3 dáva členskému štátu na výber, či začleniť cieľ Európska územná spolupráca do NSRR. NSRR musí povinne obsahovať iba cieľ Konvergencia a cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

národný referenčný dokument o národnej stratégii rozvoja pripravený v zmysle čl. 27 Nariadenia Rady ES 1083/2006 predstavujúci referenčný nástroj na prípravu programovania fondov cez operačné programy v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva;

Národný referenčný dokument o národnej stratégii rozvoja pripravený v zmysle čl. 27 Nariadenia Rady ES 1083/2006 predstavujúci referenčný nástroj na prípravu programovania fondov cez operačné programy v súlade so Strategickými usmerneniami Spoločenstva.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥