Balanced Scorecard

Balanced scorecard v controllingu: efektívne riadenie prostredníctvom perspektív

Metóda riadenia. Balanced Scorecard (BSC) je metódou, ako preniesť misiu a stratégiu do cieľov a ich metrík tak, aby komplexne postihovali nielen oblasti finančných výsledkov podniku, ale i všetky základné oblasti predpokladov k dosiahnutiu týchto výsledkov, a teda predpokladov pre celkovú úspešnosť.

BSC sa snaží jednoduchým spôsobom definovať riadiaci panel podniku/manažéra. Ciele a metriky sú v rámci BSC organizované do štyroch rôznych skupín – perspektív, a to finančnej, zákazníckej, interných procesov a učenia a rastu.

BSC predstavuje prostriedok pre komunikáciu misie a stratégie medzi jednotlivými vrstvami manažmentu aj radovými zamestnancami. Používa sa k tomu, aby všetci pracovníci boli informovaní o aktivátoroch (drivers), ktoré ovplyvňujú súčasný a budúci úspech.

Patrí medzi metódy riadenia.

Rozbor balanced scorecard

Balanced Scorecard sa vyznačuje svojím komplexným prístupom k riadeniu, ktorý nezameriava pozornosť len na finančné ukazovatele, ale zahrňuje aj ďalšie kľúčové oblasti. Rovnomerne rozdeluje pozornosť na štyri perspektívy, čo pomáha dosiahnuť vyvážený prístup k riadeniu podniku.

1. Finančná perspektíva

Meria finančné výsledky podniku a zameriava sa na dosahovanie finančných cieľov. Zahrňuje ukazovatele ako zisk, výnosnosť investícií a cash flow.

2. Zákaznícka perspektíva

Zameriava sa na potreby a očakávania zákazníkov. Meria spokojnosť zákazníkov, vernosť zákazníkov a ďalšie faktory ovplyvňujúce zákazníkov.

3. Interné procesy

Meria efektívnosť interných procesov podniku. Zahrňuje ukazovatele, ktoré sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov v oblasti kvality, produktivity a inovácií.

4. Perspektíva učenia a rastu

Zaoberá sa schopnosťou podniku inovovať a rásť. Meria ukazovatele ako odbornosť zamestnancov, schopnosť inovácie a podpora vzdelávania.

Výhody a využitie balanced scorecard

Balanced Scorecard prináša niekoľko výhod, vrátane:

  • Zabezpečenie vyváženého pohľadu na riadenie podniku.
  • Integrovanie stratégie s každodennými operáciami.
  • Zlepšenie komunikácie stratégie v rámci organizácie.
  • Podpora rozhodovania na základe komplexných informácií.

Balanced Scorecard sa využíva v rôznych odvetviach a organizáciách na dosahovanie cieľov a udržanie konkurencieschopnosti prostredníctvom efektívneho riadenia.

Záver

Balanced Scorecard predstavuje významný nástroj v oblasti controllingu, ktorý umožňuje riadiť podnik komplexným a vyváženým spôsobom. Jeho aplikácia prispieva k dosahovaniu strategických cieľov a zvyšovaniu celkovej úspešnosti podniku.

metóda riadenia. Balanced Scorecard (BSC) je metódou, ako preniesť misiu a stratégiu do cieľov a ich metrík tak, aby komplexne postihovali nielen oblasti finančných výsledkov podniku, ale i všetky základné oblasti predpokladov k dosiahnutiu týchto výsledkov, a teda predpokladov pre celkovú úspešnosť. BSC sa snaží jednoduchým spôsobom definovať riadiaci panel podniku/manažéra. Ciele a metriky sú v rámci BSC organizované do štyroch rôznych skupín – perspektív, a to finančnej, zákazníckej, interných procesov a učenia, a rastu. BSC predstavuje prostriedok pre komunikáciu misie a stratégie medzi jednotlivými vrstvami manažmentu aj radovými zamestnancami. Používa sa k tomu, aby všetci pracovníci boli informovaní o aktivátoroch (drivers), ktoré ovplyvňujú súčasný a budúci úspech.

Patrí medzi metódy riadenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥