Business intelligence

Business Intelligence (BI) v Controllingu: Analyzujte a Rozhodujte s Dátami

Business Intelligence (BI) je široká kategória aplikačných programov a technológií, ktoré sa stali kľúčovými nástrojmi v oblasti controllingu. BI umožňuje zhromažďovanie, uskladňovanie, analýzu a sprístupňovanie dát, čo má kritický význam pre efektívne riadenie a rozhodovanie v podnikaní.

Čo Je Business Intelligence?

Business Intelligence (BI) sa v podstate zaoberá spracovaním a analýzou dát, aby poskytol dôležité informácie pre manažérov a rozhodovanie v podnikaní. Obsahuje rôzne aktivity, ako je:

 • Zhromažďovanie Dát: Získava dáta z rôznych interných aj externých zdrojov, vrátane databáz, CRM systémov a ďalších.
 • Analýza Dát: Používa analytické nástroje a techniky na premenovanie surových dát na informácie a znalosti.
 • Vizualizácia: Vytvára grafy, grafy a vizuálne prezentácie na zrozumiteľné zobrazenie dát.
 • Generovanie Správ: Automaticky generuje štandardné alebo vlastné správy pre manažérov a zainteresované strany.

Využitie Business Intelligence v Controllingu

V oblasti controllingu je BI neoceniteľným nástrojom pre:

 • Riadenie Výkonnosti: Pomáha sledovať a vyhodnocovať finančnú výkonnosť, náklady a prínosy projektov.
 • Plánovanie a Rozpočtovanie: Umožňuje presné plánovanie a rozpočtovanie na základe historických údajov a predpovedí.
 • Risk Management: Identifikuje riziká a umožňuje prijímať opatrenia na ich minimalizáciu.
 • Práca s Dopytom: Pomáha optimalizovať zásoby a riadiť dopyt zákazníkov.

Výhody Business Intelligence

Výhody použitia BI zahŕňajú:

 • Lepšie Rozhodovanie: Manažéri majú prístup k aktuálnym a relevantným informáciám pre lepšie rozhodovanie.
 • Zvýšená Efektivita: Automatizované procesy a správy zjednodušujú a urýchľujú prácu.
 • Zníženie Rizika: Lepšie pochopenie podnikových rizík umožňuje lepšie plánovanie a riadenie.
 • Konkurenčná Výhoda: Efektívne využívanie dát môže zvýšiť konkurenčnú výhodu.

Záver

Business Intelligence (BI) je neoddeliteľnou súčasťou moderného controllingu a manažmentu. Pomáha organizáciám získať hlboké pochopenie svojich dát a využiť ich na podporu lepšieho rozhodovania a dosahovania podnikateľských cieľov.

(BI) – je široká kategória aplikačných programov a technológií, ktoré sa používajú na zhromažďovanie, uskladňovanie, analýzu a sprístupňovanie dát. Zahŕňa činnosti v rámci podpory rozhodovania, dopytovania a vykazovania, OLAP technológií, štatistických analýz, predpovedí a vyhľadávania údajov.

(BI) – Široká kategória aplikačných programov a technológií, ktoré sa používajú na zhromažďovanie, uskladňovanie, analýzu a sprístupňovanie dát.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥