Národný rozvojový plán

Národný rozvojový plán v kontexte európskej integrácie

(NDP) – Základný strategický a plánovací dokument v oblasti regionálneho rozvoja. Obsahuje analytickú, syntetickú, realizačnú a hodnotiacu časť. Skladá sa z regionálnych a sektorových častí, ktoré sú tvorené sektorovými a regionálnymi operačnými programami. Tento plán poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska a jeho regiónov, na bariéry ďalšieho rozvoja i návrhy na ich prekonanie prostredníctvom stanovenia rozvojových priorít a stratégií.

Národný rozvojový plán (NDP) predstavuje kľúčový strategický a plánovací dokument v oblasti regionálneho rozvoja v rámci európskej integrácie. Tento dokument má široký rozsah a obsahuje niekoľko dôležitých častí, vrátane analytického hodnotenia, syntézy, plánovania a hodnotenia opatrení. Jeho hlavným cieľom je stanoviť prioritné oblasti a stratégie pre hospodársky a sociálny rozvoj Slovenska a jeho regiónov.

Národný rozvojový plán v praxi

NDP sa skladá z regionálnych a sektorových častí, pričom regionálne časti sú tvorené regionálnymi operačnými programami a sektorové časti sú spojené s jednotlivými sektormi hospodárstva. Tento plán poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska a jeho regiónov, vrátane identifikácie bariér pre ďalší rozvoj.

V prípade Európskej únie má pojednávanie o Národnom rozvojovom pláne (NDP) osobitný význam v kontexte kohéznej politiky. Členské štáty vypracúvajú NDP so zreteľom na ciele kohéznej politiky EÚ, ktoré zahŕňajú ciele 1, 2 a 3. Tieto ciele sa týkajú regionálneho rozvoja, konkurencieschopnosti a zamestnanosti.

NDP obsahuje analýzu súčasnej situácie, prioritné potreby pre dosiahnutie cieľov kohéznej politiky, ako aj stratégiu, plánované prioritné činnosti, ich špecifické ciele a príslušné indikatívne finančné prostriedky na dané obdobie. Slúži ako východisko pre vypracovanie Rámca podpory Spoločenstva.

Záver

Národný rozvojový plán je kľúčovým nástrojom v rámci európskej integrácie, ktorý pomáha členským štátom stanoviť stratégie a prioritné oblasti pre hospodársky a sociálny rozvoj. Jeho dôležitosť spočíva v tom, že prispeje k dosiahnutiu cieľov kohéznej politiky EÚ a zlepšeniu životnej úrovne obyvateľstva v regiónoch a krajinách EÚ.

(NDP) – Základný strategický a plánovací dokument v oblasti regionálneho rozvoja. Obsahuje analytickú, syntetickú, realizačnú a hodnotiacu časť. Skladá sa z regionálnych a sektorových častí, ktoré sú tvorené sektorovými a regionálnymi operačnými programami. Tento plán poskytuje komplexný pohľad na súčasný stav hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska a jeho regiónov, na bariéry ďalšieho rozvoja i návrhy na ich prekonanie prostredníctvom stanovenia rozvojových priorít a stratégií.

(National Development Plan) – analýza situácie vypracovaná členským štátom so zreteľom na ciele kohéznej politiky EÚ (ciele 1, 2 a 3), prioritné potreby pre dosiahnutie týchto cieľov, ako aj stratégia, plánované prioritné činnosti, ich špecifické ciele a príslušné indikatívne finančné prostriedky na obdobie 2000 – 2006, resp. v prípade SR na roky 2004 – 2006. Slúži pre Komisiu ako východisko pre vypracovanie Rámca podpory Spoločentva.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥