aktuálny dopyt

Dopyt, ktorý predstavujú objednávky zákazníkov vo firme. Aktuálny dopyt je termín, ktorý sa často vyskytuje v oblasti medzinárodného obchodu a podnikania. Tento pojem sa vzťahuje …

Aktívny telemarketing

Osobu z cieľovej skupiny vyhľadáva a telefonicky kontaktuje firma s cieľom ponúknuť produkt alebo službu, resp. poskytnúť alebo zistiť marketingovo využiteľné informácie. Aktívny telemarketing je …

Aktívny priamy marketing

Existujúci a potenciálni zákazníci sú zo strany firmy oslovení prostredníctvom vybraných nástrojov priameho marketingu. Aktívny priamy marketing je dôležitým pojmom v oblasti marketingu. Tento prístup …

Aktívne riadené fondy

Aktívne riadené (spravované) fondy – Fondy, ktorých manažéri vyberajú akcie, alebo iné cenné papiere do portfólia s určitým cieľom, napríklad s cieľom dosiahnutia výsledkov, ktoré …

Aktívne prvky

Manipulačné, dopravné, skladovacie, identifikačné, komunikačné, výpočtové a ďalšie technické prostriedky a zariadenia spolu s ovládajúcimi pracovníkmi, uskutočňujúce postupnosti netechnologických operácií s pasívnymi prvkami v článkoch …

Aktívne metódy rozvoja

Tréningové metódy založené na možnosti získavať nové schopnosti na základe vlastných skúseností s riešením situácií a problémov. Aktívne metódy rozvoja sú významným konceptom v oblasti …

Aktíva

Aktíva (assets) je všetok majetok z hľadiska jeho formy, t. j. konkrétnych druhov. Jeden konkrétny druh majetku sa nazýva aktívum. Delí sa na neobežné aktíva …

Akreditívne doklady

Akreditívne doklady sú doklady, na základe ktorých sa realizuje úhrada dokumentárneho akreditívu a ktoré sa vyžadujú v rámci jednotných pravidiel pre akreditívy. Doklady sa spravidla …

Akreditív

Akreditív L/C: Letter of Credit (akreditív) – bežne používaný platobný nástroj používaný vo vnútornom i zahraničnom obchode hlavne pri obchodovaní na dlhšie vzdialenosti, otvorený v …

Akreditačná komisia

Akreditačná komisia je poradný orgán vlády Slovenskej republiky, ktorého základnou úlohou je sledovať, posudzovať a nezávisle hodnotiť kvalitu vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej …

Akreditácia

Akreditácia je činnosť, ktorú vykonáva akreditačná komisia. Akreditácia je dôležitým pojmom v oblasti školstva, a predstavuje činnosť vykonávanú akreditačnou komisiou. Táto činnosť má veľký význam …

Akontácia

Záloha, ktorá sa platí pred uskutočnením dodávky objednaného produktu alebo služby. Je percentuálne vyjadrenie koľko z celej sumy musíte zložiť na začiatku splátkového programu – …

Akciový index

Číslo vyjadrujúce zmenu priemernej hodnoty cien vybraných akcií kótovaných na príslušnej akciovej burze. Index daného trhu akcií, vážený priemer aktuálnych kurzov vybraných akcií, kde váha …