Národ

Definícia pojmu „Národ“

Národ je zložité spoločenstvo ľudí, ktoré je charakterizované určitými spoločnými rysmi a vlastnosťami. Tieto rysy nezahŕňajú iba telesné znaky, ale predovšetkým kultúru, spôsob života, jazyk a historický vývoj. Pojem národ sa vytvára historicky a jeho identita sa zakladá na spoločných hodnotách a vedomí príslušnosti k tomuto spoločenstvu.

Základné Znaky Národa

Medzi základné znaky národa patria:

  • Spoločný Jazyk: Národ má svoj vlastný jazyk alebo dialekt, ktorý je charakteristický pre túto skupinu ľudí. Jazyk je dôležitým prostriedkom komunikácie a udržiavania kultúrnych hodnôt.
  • Kultúra a Tradície: Každý národ má svoju vlastnú kultúru, ktorá zahŕňa umenie, hudbu, literatúru, tradície a zvyky. Tieto kultúrne prvky sú dôležitou súčasťou identity národa.
  • Vedomie Príslušnosti: Ľudia patriaci k národu majú vedomie príslušnosti k tomuto spoločenstvu. Toto vedomie sa prejavuje v hrdosti na svoj národ a jeho históriu.
  • Územná Pospolitost: Národ môže mať svoje historické územie, ktoré považuje za svoje. Toto územie môže byť spojené so štátnosťou.
  • Historický Vývoj: Každý národ má svoju vlastnú históriu, ktorá ho formovala a ovplyvnila jeho charakter. Historické udalosti a udalosti z minulosti sú dôležité pre pochopenie národa.

Pojem „Národnosť“

Okrem pojmu „národ“ sa často používa aj pojem „národnosť“. Tento termín sa môže používať v troch rôznych významoch:

  1. Synonymum Pre Národ: Národnosť sa niekedy používa ako synonymum pre národ, čo znamená spoločenstvo ľudí s rovnakými charakteristikami a kultúrnymi znakmi.
  2. Spoločenstvo V Procese Formovania Národa: Národnosť môže označovať skupinu ľudí, ktorá sa ešte nesformovala do plnohodnotného národa, ale má potenciál stať sa ním v budúcnosti.
  3. Národná Menšina: Národnosť sa tiež používa na označenie národnej menšiny, čo je skupina ľudí patriaca k istému národu, ale žijúca v inom štáte.

Záver

Pojem „národnosť“ môže mať viacero významov v závislosti od kontextu, v ktorom sa používa. Môže slúžiť ako synonymum pre národ, označenie spoločenstva v procese formovania národa alebo identifikáciu národnej menšiny. Je dôležité mať na pamäti tieto rôzne významy a použiť termín „národnosť“ v súlade s konkrétnym kontextom a jeho významom.

Národ je spoločenstvo nelíšiace sa od ostatných markantnými telesnými črtami (aj keď je rasovo určené), ale predovšetkým špecifickou kultúrou a spôsobom života. Je to skupina ľudí, ktorá sa vytvorila historicky a k jej dôležitým znakom patrí spoločná reč, vedomie príslušnosti k národu, pospolitosť územia, prípadne vlastná štátnosť. Myšlienka existencie národov je relatívne mladá, objavila sa až v 19. storočí. Pojem národnosť sa zvykne používať v troch významoch: ako synonymum pojmu národ, na označenie spoločenstva, ktoré sa v národ ešte nesformovalo a na označenie národnej menšiny.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥