Akcia na meno

Akcia na meno je druh akcie, na ktorej sa uvádza meno jedného alebo viacerých vlastníkov. Jej vlastníctvo možno previesť z osoby na osobu prostredníctvom – …

Akcia na majiteľa

Akcia na majiteľa je druh akcie, ktorú možno previesť z osoby na osobu. Neuvádza sa na nej meno vlastníka. Právami s ňou spojenými disponuje jej …

Akcia kmeňová

Akcia kmeňová je druh akcie, poskytujúci jej vlastníkovi také základné práva, ako je právo podieľať sa na zisku – akciovej spoločnosti, zúčastňovať sa na jej …

Akcia grátis

Akcia grátis –  dodatočná emisia akcií z dôvodu zvýšenia akciového kapitálu spoločnosti, ktoré sa prideľujú podľa základného podielu vlastníkom akcií zdarma, resp. pôvodné akcie sa …

Akcia bez hlasovacieho práva

Akcia bez hlasovacieho práva je druh akcie, ktorá jej majiteľovi nedáva právo hlasovať na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti. Príkladom takejto akcie je prioritná (privilegovaná) akcia, …

Akceptačný úver

Acceptance credit (akceptačný úver) – akreditív, ktorý musí spĺňať podmienky cudzej zmenky, vrátane ňou požadovanej dokumentácie. Akreditív bude akceptovaný bankou, kde má byť vyplatený, diskontovaný …

Akceptácia

(prijatie do poistenia) – Uznanie návrhu poistnej zmluvy poisťovňou za platný, pokiaľ spĺňa podmienky stanovené pre daný druh poistenia. Akceptácia, často nazývaná aj „prijatie do …