Medzinárodný menový fond

Medzinárodný Menový Fond (MMF): Strážca Medzinárodného Hospodárstva

Medzinárodný menový fond (MMF) je významná organizácia, založená v júli 1944 v Bretton Woods v štáte New Hampshire, USA, delegátmi zo 44 štátov. MMF má za cieľ podporovať medzinárodnú menovú súčinnosť a spoluprácu v menových otázkach, odstraňovať devízové obmedzenia brzdiace medzinárodný obchod, a vytvárať mnohostrannú sústavu platieb pre bežné transakcie medzi členmi. Taktiež poskytuje členským krajinám devízové úvery na vyrovnanie prechodnej nerovnováhy platobných bilancií a dohliada na dodržiavanie devízových dojednaní medzi členmi.

Úlohy a Ciele MMF

Medzi hlavné úlohy a ciele MMF patria:

  • Podpora Medzinárodnej Menovej Súčinnosti: MMF zohráva úlohu strážcu medzinárodného menového systému a podporuje koordináciu menovej politiky medzi krajinami.
  • Odstraňovanie Devízových Obmedzení: MMF aktívne pracuje na odstraňovaní prekážok, ktoré by mohli brzdiť medzinárodný obchod tým, že obmedzujú konvertibilitu mien.
  • Poskytovanie Finančnej Pomoci: Fond poskytuje finančnú pomoc členským krajinám, ktoré čelia hospodárskym ťažkostiam a potrebujú vyrovnať svoje platobné bilancie.
  • Prevencia Špekulácií: MMF sa snaží zabrániť nežiaducim špekuláciám s menovými kurzami a udržiavať ich stabilnými.
  • Technická Pomoc a Poradenstvo: Fond ponúka technickú pomoc a poradenstvo členským krajinám v oblasti menovej a ekonomickej politiky.

Štruktúra a Fungovanie MMF

MMF má komplexnú štruktúru a systém riadenia. Najvyšším orgánom je Zbor guvernérov, v ktorom má každý členský štát jedného guvernéra a jedného zástupcu. Bežnú činnosť riadi dvadsaťčlenný Zbor výkonných riaditeľov. Hlasovanie v MMF je založené na princípe účastinnej spoločnosti, čo dáva väčšie hlasovacie práva kapitálovo silnejším krajinám.

Členovia MMF majú určené kvóty na základe svojho ekonomického potenciálu a vyspelosti, ktoré určujú ich hlasovacie právo a dostupnosť pôžičiek. Suma členských kvót tvorí trvalý kapitál MMF a stanovuje maximálnu sumu, ktorú môže MMF požičať svojim členom.

MMF poskytuje financovanie svojim členom prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov:

  • Štandardné pôžičky: Poskytujú sa členským krajinám v ťažkostí na základe určitých podmienok a programov hospodárskej obnovy.
  • Flexibilné kreditné línie: Sú k dispozícii pre členské krajiny s dobrým hospodárskym výkonom a slúžia na prevenciu finančných kríz.

MMF má tím ekonómov a analytikov, ktorí monitorujú svetové hospodárstvo, poskytujú ekonomické rady a analyzujú politiky členských krajín. Ich cieľom je podpora stability svetového finančného systému a ekonomického rastu.

Okrem toho MMF poskytuje technickú pomoc svojim členom prostredníctvom technickej pomoci a poradenstva v oblasti hospodárskej politiky a riadenia. Táto pomoc pomáha krajinám zlepšiť svoje hospodárske a finančné systémy.

Fungovanie MMF je zložité a vyžaduje spoluprácu členských krajín a riadiacich orgánov. Jej hlavným cieľom je zabezpečiť stabilitu svetového finančného systému a podporovať udržateľný hospodársky rast v členských krajinách.

– organizácia založená v júli 1944 v Bretton Woods (štát Hampshire, USA) delegátmi zo 44 štátov. Medzi hlavné ciele patrí: podporovať medzinárodnú menovú súčinnosť prostredníctvom mechanizmu vzájomných konzultácií a spolupráce v menových otázkach, napomáhať postupné odstraňovanie devízových obmedzení, ktoré brzdia medzinárodný obchod, ustanoviť mnohostrannú sústavu platieb pre bežné transakcie medzi členmi, poskytovať členským krajinám devízové úveery na vyrovnanie prechodnej nerovnováhy platobných bilancií, zabraňovať špekulačným výkyvom menových kurzov a dohliadať na dodržiavanie devízových dojednaní medzi členmi. Okrem koordinácie menovej politiky a riadenia kurzového režimu na MMF zaoberá aj vytváraním nových prostriedkov medzinárodnej likvidity, reguláciou zahraničnej zadĺženosti, úprava medzinárodného menového systému a pôsobením vo funkcii poradenského centra. MMF je v podstate banka dát a významné centrum pre globálne ekonomické analýzy. Informačná činnosť MMF je tesne spätá s poskytovaním odporúčaní členským krajinám v oblasti menovej a ekonomickej politiky. Fond poskytuje tiež konzultácie, rozsiahlu technickú pomoc. Vypracúva rôzne štúdie a správy, preto sú mu členské štáty povinné poskytovať podrobné hospodárske a finančné informácie. Každá členská krajina MMF má stanovenú výšku vstupnej kvóty závislú od jej ekonomického potenciálu a vyspelosti, ktorá určuje jej hlasovacie právo a predstavuje kritérium pre výšku pôžičky a disponibility v rámci menovej konverzie s ostatnými členmi. Suma členských kvót vytvára základný kapitál MMF. Najvyšším orgánom je Zbor guvernérov, v ktorom má kaťdý členský štát jedného guvernérov, v ktorom má každý členský štát jedného guvernéra a jedného zástupcu. Bežnú činnosť riadi dvadsaťčlenný Zbor výkonných riaditeľov. Hlasovanie MMF je založené na princípe účastinnej spoločnosti, čo zvýhodňuje kapitálovo silnejšie krajiny. Počet hlasov závisí od výšky kvót členských krajím, pričom každý člen má 250 základných hlasov je potrebná pri rozhodovaní v bežných otázkach fungovania MMF. Pri významnejších otázkach je potrebných 70% hlasov. Pri rozhodovaní o prevzatí rozsiahlych záväzkov menovo-politického charakteru je potrebných 85% hlasov. Pri vystúpené a zrušení členstva 85% a súhlas Zboru guvernérov. Absolútny, 100% súhlas, sa vyžaduje na prijatie opatrenia v prípade výnimočného stavu (zastavenie finančných operácií). Na poskytovanie úverov členským krajinám sa využívajú prostriedky pochádzajúce z viacerých zdrojov: 1)vnesené členské kvóty (v SDR), 2)devízové úverové facility vo forme SDR (sú pripisované členom v závislosti od výšky členských kvót), 3) doplnkové zdroje na základe všeobecnej dohody o zapožičaní)General Agreement to Borrow – GAB), t. j. zdroje vyplývajúce z prísĺubu 12 krajín poskytnúť v prípade potreby MMF pôžičky, 4)dvojstranne zjednávané oficiálne dlhodobé pôžičky od vlád alebo centrálnych bánk určené na doplnkové zvýšené možnosti prístupu k úverom MMF. Členstvo v MMF umožňuje čerpať v podstate tri druhy pôžičiek a úverov: 1/ automatický nápad konvertibilných mien do výškys 25% kvóty za ekvivalent národnej meny v rámci tzv. rezervnej tranše, ktorá sa považuje za devízové aktívum člena. Nemá povahu úveru a nezakladá povinnosť odkúpenia ani platieb úrokov či manipulačných poplatkov, 2/ devízové úvery na princípe tzv. swapových operácií, v rámci ktorých členská krajina získava za určitých podmienok a na určitú dobu požadovanú zahraničnú menu výmenou za zodpovedajúci ekvivalent svojej národnej meny podľa kurzu evidovaného MMF. Pri splatení člen spätne od MMF odkupuje svoju národnú menu, 3/ devízové úvery čerpané prostredníctvom SDR. Čerpanie pôžičiek a úverov v MMF môže byť nepodmienenené a podmienené. Medzi nepodmienené formy čerpania patrí hlavne emisia prostriedkov na dlhodobé obdobie na základe rozhodnutia Zboru guvernérov. Dochádza k nemu pri potrebe dopĺäať medzinárodné rezervy a iné zdroje rozvoja svetového obchodu. Prídely sa určujú členským krajinám na základe vyšky členskej kvóty / nepodmienenosť čerpania/. Nepodmienenná forma čerpania (SDR) slúži na odstránenie napätia v medzinárodnej likvidite (zvyšovania emisie SDR), a tým na odstránenie prechodného nedostatku medzinárodných platobných prostriedkov, ktoré súvisia s nevyrovnanou platobnou bilanciou. Pri podmienených formách čerpania ide hlavne o čerpanie peňažných celkov s dobou splatnosti 3 – 5 rokov. Je zavedených niekoľko stupňov čerpania úverov: 1/rezervná tranža sa čerpá vo výške členskej kvóty v SDR alebo v národných menách členských krajín MMF. Je to v podstate automatické odčerpávanie zdrojov pre potreby platobnej bilancie. MMF môže dodatočne žiadať dôkazy potreby čerpania, 2/ prvá úverová tranža predstavuje ďalších 25% členskej kvóty (teda spolu s rezervnou 50%). Čerpá sa na základe predloženia oficiálnych požiadaviek po predchádzajúcom prerokovaní s ríslušnými odbornými útvarmi MMF. Používa sa na stabilizáciu celkovej nerovnováhy v národnom hospodárstve (v oblasti menovej a finančnej). Postup pri poskytnutí je oveľa voľnejší ako pri schválení ďalšieho čerpania, 3/Vyššie úverové tranže, t. j. druhá, tretia a štvtá tvoria spolu spolu 75%, odstupňované po 25%. Spolu s rezervnou tvoria 125%. Dlhodobejddšie formy, resp. špecializované a účelovo zamerané dlhodobé úverovanie sa uskutočňuje prostredníctvom úverových facilít. Ide v podstate o účelovo vyčlenené prostriedky na vyrovnávanie dlhodobého decitu platobnej bilancie, ktorý má mimoriadne negatívne dopady na medzinárodné ekonomické vzťahy. Čerpanie je viazané na zabezpečenie určitého stabilizačného programu s presne vymedzenými cieľmi. Nepriäšťa sa jednorazový nákup prostriedkov, ale je treba uzatoriť dohodu o pohotobvých zdrojoch (tzv. stand-by-arrangement-pohotovostný úver na financovanie schodku platobnej bilancie a posilnenie devízových rezerv). Stanovená čiastka je vydelená a členská krajina môže črpať potrebné množstvo. Ďalšie čerpanie môže nastať až po predložení dôkazov oplnení národohospodárskeho programu a hlavných ukazovateľov (tzv. performance criteria – postupné ciele národohospodárskeho programu, ktorých plnenie je podmienkou postupného uvoľňovania úverových prostriedkov). Taktiež sa môže pred´žiť obdobie splatnosti nad 4-5 rokov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥