Matrica investičného štýlu fondu, špecializujúceho sa na akciách domáceho trhu

Matrica Investičného Štýlu Fondu pre Akcie Domáceho Trhu

Matrica investičného štýlu fondu je nástroj, ktorý poskytuje dôležité informácie o investičnej stratégii fondu, ako aj o kapitalizácii spoločností, do ktorých sa fond investuje. Táto matrica je štvorec, ktorý je rozdelený na deväť buniek, čo umožňuje jasne definovať charakteristiky fondu a jeho portfólia. Pri fondoch špecializujúcich sa na akcie domáceho trhu kombinuje matrica dva hlavné parametre: trhovú kapitalizáciu spoločností na vertikálnej osi a investičnú stratégiu fondu po horizontálnej osi. Týmto spôsobom matrica ponúka komplexný pohľad na štruktúru aktív a riziká fondu.

Určenie Kapitalizácie Fondu

Pre určenie kapitalizácie fondu sa používa databáza akcií Morningstar, ktorá zahŕňa informácie o akciách 5000 najväčších firiem podľa kapitalizácie. Tieto firmy sú klasifikované na základe kapitalizácie do troch kategórií: vysoká, stredná a nízka kapitalizácia. Spoločnosti, ktoré tvoria horných 5 % podľa kapitalizácie, sú považované za firmy s vysokou kapitalizáciou. Ďalších 15 % sú spoločnosti so strednou kapitalizáciou a zvyšných 80 % predstavujú firmy s nízkou kapitalizáciou. Do tejto kategórie patria aj firmy, ktoré nie sú súčasťou najlepších 5000 firiem.

Následne Morningstar určuje kapitalizáciu fondu tým, že akcie v jeho portfóliu usporiadava od najväčšej kapitalizácie po najmenšiu a vypočíta priemernú váhu ukazovateľa pre akcie nachádzajúce sa v strednom kvintile portfólia. Na základe priemernej trhovej kapitalizácie fondu sa priraďuje kategória kapitalizácie fondu: vysoká, priemerná alebo nízka.

Investičná Stratégia Fondu

Ďalším parametrom v matrici je investičná stratégia fondu. Fondy špecializujúce sa na akcie domáceho trhu sa klasifikujú do troch hlavných kategórií: rastové fondy, hodnotové fondy a zmiešané fondy.

Na určenie investičnej stratégie sa porovnávajú akcie v portfóliu, ktoré patria do rovnakej kapitalizačnej kategórie, ale aj podľa ukazovateľov ako cena/zisk (P/E) a cena/bilanciová hodnota (P/B). Tieto ukazovatele sa vypočítavajú ako pomer P/E a P/B pre každú akciu a vážený priemer (podľa veľkosti aktív) mediánových ukazovateľov P/E a P/B v celej skupine aktív rovnakej kapitalizácie.

Výpočet váženého mediánu ukazovateľa P/E a P/B sa vykonáva pre každú kapitalizačnú skupinu. Potom sa hodnotenie ukazovateľov P/E a P/B pre fondy určí na základe mediánových hodnôt v týchto skupinách. Ak sa hodnota P/E alebo P/B pre fond pohybuje nad mediánom, môže to naznačovať, že je považovaný za drahší v porovnaní s inými fondmi v rovnakej kapitalizačnej kategórii.

Tento proces porovnávania pomáha investorom lepšie porozumieť, či sú akcie v portfóliu daného fondu hodnotené drahšie alebo lacnejšie vzhľadom na trh a konkurenciu. To môže ovplyvniť rozhodnutie o tom, či investovať do tohto fondu alebo hľadať iné investičné príležitosti.

Matrica investičného štýlu fondu predstavuje štvorec s deviatich buniek, umožňujúci určiť investičnú stratégiu fondu, ale aj rozmer spoločností, do ktorých akcií sa vkladajú peniaze, Tým, že matrica spája oba tieto parametre, dáva všeobecnú predstavu o štruktúre aktív a rizikách fondu. Matrica fondov špecializujúca sa na investovaní do akcií domáceho trhu, spája v sebe dva parametre: trhovú kapitalizáciu spoločností na vertikálnej osi a investičnú stratégiu fondu po horizontálnej osi. Pre určenie kapitalizácie fondu sa používa databáza akcií Morningstar, ktorá obsahuje informáciu o akciách 5000 firiem s najvyššou kapitalizáciou. Z nich 5 % najväčších firiem z hľadiska kapitalizácie sa klasifikuje ako spoločnosti s vysokou kapitalizáciou. Ďalších 15 % sa považuje za spoločnosti so strednou kapitalizáciou a ostatných 80 % sa považuje za firmy s nízkou kapitalizáciou. Medzi na patria aj firmy, ktoré nie sú v zozname 5 000 firiem. Potom Morningstar určuje kapitalizáciu fondu pomocou aranžovania (usporiadania) akcií v jeho portfóliu podľa veľkosti kapitalizácie spoločností od najväčšej po najmenšiu. Následne vypočítava priemernú váhu ukazovateľa pre akcie, nachádzajúca v strednom kvintile portfólia. Na základe ukazovateľa priemernej trhovej kapitalizácie fondu sa pripisuje kategória: vysoká, priemerná, alebo nízka. Čo sa týka investičnej stratégie, podľa tohto parametra fondy sa rozdeľujú na rastové fondy, hodnotové fondy a zmiešané fondy. Preto sa robí porovnanie akcií portfólia, ktoré vstupujú do jednej a tej istej triedy podľa kapitalizácie, ale aj podľa takých ukazovateľov ako hodnota ukazovateľa cena/zisk (P/E) a hodnotenie ukazovateľa cena / bilančná hodnota (P/B). Tieto ukazovatele sa vypočítavajú cestou delenia koeficientov P/E a P/B každej akcie a vážený priemer (podľa veľkosti aktív) mediánové ukazovatele P/E a P/B celej skupiny aktív patriacej do tej istej skupiny z hľadiska kapitalizácie. Napríklad, aby sa vypočítal vážený medián (podľa veľkosti aktív) ukazovateľa P / E akcií, Morningstar najprv zoradí ukazovatele P / E v skupine kapitalizácie od najvyššieho po najnižší, potom pri opačnom prepočte podľa veľkosti kapitalizácie týchto akcií sa nachádza päťdesiaty percentil danej skupiny. Ukazovateľ P/E danej akcie sa považuje za vážený medián hodnoty P/E danej skupiny. Tá istá metóda sa používa pri výpočte váženého mediánu ukazovateľa P/B. Potom sa vypočítava vlastné hodnotenie ukazovateľov P/E, P/B pre fondy. Kvôli tomu sa akcie usporiadajú podľa ich kapitalizácie a vypočítavajú sa vážená mediány P/E, P/B podľa priemerného kvintilu každého z portfólií fondu. Tento vážený priemer ukazovateľov sú hodnoteniami ukazovateľov P/E a P/B. Pre každú skupinu podľa kapitalizácie 1, 00 sa berie ako priemerný význam ukazovateľa. Ak celkové hodnotenie P/E a P/B prevyšuje 2, 25 fond sa považuje za rastový fond. Ak sa hodnotenie nachádza v rozpätí od 1, 75 do 2, 25, fond sa klasifikuje ako zmiešaný, ak je hodnotenie menšie ako 1, 75 fond patrí do kategórie hodnotových. Vo všeobecnosti, portfólio orientované na rast, bude zahŕňať väčšinou akcie tých spoločností, ktoré podľa názoru portfóliových manažérov, majú potenciál vyššieho rastu ako priemer trhu. Orientovanosť na hodnotu znamená koncentráciu fondu na tých akciách, ktoré sú podľa názoru manažérov v súčasnosti podhodnotené, ale trh koniec koncov ohodnotí ich reálnu hodnotu. Zmiešaný fond spája obe filozofie. jeho portfólio môže pozostávať z hodnotových akcií a akcií rastu, alebo z akcií, ktoré majú obe vlastnosti súčasne. Pre fondy pracujúce na medzinárodných trhoch sa používa iný výpočet matrice investičného štýlu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Domestic-Equity Style Box.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥