JEREMIE

JEREMIE: Podpora malých a stredných podnikov z európskych fondov

JEREMIE, čo je skratka pre „Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises“ (Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky), je iniciatívou Európskej komisie (EK), Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF). Táto iniciatíva bola zavedená s cieľom podporiť prístup malých a stredných podnikov (MSP) k finančným prostriedkom v regiónoch Európskej únie (EÚ) v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

JEREMIE sa zameriava na zvýšenie dostupnosti finančných zdrojov pre MSP, najmä v oblasti výskumu a vývoja, a na podporu napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov. Cieľom tejto iniciatívy je stimulovať podnikateľskú aktivitu, inovácie a konkurencieschopnosť MSP v Európskej únii.

Ako funguje JEREMIE?

JEREMIE umožňuje členským štátom EÚ a ich regiónom využiť finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRF), Európskeho sociálneho fondu (ESF) a Kohézneho fondu na vytvorenie nástrojov finančnej podpory pre MSP. Tieto nástroje môžu zahŕňať rôzne formy financovania, ako sú pôžičky, účasť na kapitálových investíciách a záruky.

Členské štáty a regióny spolupracujú s EIB a EIF pri vytváraní a riadení týchto nástrojov finančnej podpory. Tieto nástroje sú následne sprístupnené MSP, ktoré môžu využiť tieto finančné prostriedky na investície do rozvoja, rastu a inovácií svojich podnikov.

Výhody JEREMIE pre MSP

JEREMIE prináša viaceré výhody pre malé a stredné podniky v EÚ:

  • Zvýšený prístup k financovaniu: MSP majú jednoduchší prístup k rôznym formám finančnej podpory.
  • Podpora inovácií: Inovatívne podniky môžu získať finančné prostriedky na výskum a vývoj nových produktov a služieb.
  • Rozvoj konkurencieschopnosti: Podniky môžu investovať do modernizácie a zlepšenia svojej konkurencieschopnosti.
  • Podpora rastu: MSP môžu získať kapitálovú podporu na rozšírenie svojho podnikania.

JEREMIE je príkladom toho, ako európske fondy môžu byť efektívne využité na podporu rozvoja a rastu malých a stredných podnikov v EÚ. Táto iniciatíva pomáha zvýšiť konkurencieschopnosť európskych MSP a prispieva k hospodárskej prosperite v regiónoch EÚ.

(Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises – Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) – je spoločnou iniciatívou EK, Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF) zameranou na podporu prístupu MSP ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 – 2013, najmä v oblasti výskumu a vývoja a podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov;

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥