Konflikt záujmov

Konflikt záujmov

Situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zdieľaných medzi žiadateľom o poskytnutie pomoci a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľov týchto prostriedkov alebo medzi prijímateľom a jeho dodávateľom môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s prípravou a implementáciou výziev na predkladanie projektov, s hodnotením, schvaľovaním a výberom z predkladaných projektov, ako aj ich monitorovaním a priebežným hodnotením v procese implementácie projektov.

Konflikt záujmov je kritickým pojmom v oblasti európskych fondov a verejných financií. Tento koncept sa vzťahuje na situácie, kde existuje možnosť narušenia integrity a transparentnosti procesu prideľovania finančnej pomoci alebo iných zdrojov zo strany orgánov alebo inštitúcií zodpovedných za správu a distribúciu týchto prostriedkov. Konflikt záujmov môže vzniknúť z dôvodu osobných vzťahov alebo iných podobných väzieb medzi žiadateľom o finančnú pomoc a osobami na strane poskytovateľov týchto prostriedkov, ako aj medzi prijímateľom finančnej pomoci a jeho dodávateľmi alebo partnermi.

Dôležitosť Konfliktu záujmov

Konflikt záujmov môže mať závažné dôsledky pre spravodlivý a transparentný proces prideľovania a využívania európskych fondov a verejných zdrojov. Je dôležité, aby tieto konflikty boli identifikované, predchádzané a riadené tak, aby bolo možné zabezpečiť, že prostriedky sú pridelené na základe objektívnych a nestranných kritérií a že výsledky projektov sú hodnotené na základe ich skutočnej efektívnosti a hodnoty pre spoločnosť.

Prevencia a riadenie Konfliktu záujmov

Organizácie a inštitúcie, ktoré sú zodpovedné za správu európskych fondov, by mali mať na mieste politiky a postupy na prevenciu a riadenie konfliktov záujmov. Tieto politiky by mali zahŕňať transparentné pravidlá pre vyhodnocovanie a posudzovanie konfliktov záujmov, ako aj opatrenia na minimalizovanie možnosti konfliktov.

Je nevyhnutné zabezpečiť, aby zástupcovia orgánov alebo inštitúcií, ktorí sú zapojení do procesu prideľovania a správy finančných prostriedkov, boli oboznámení s týmito politikami a boli povinní riadiť sa nimi vo všetkých aspektoch svojej práce. To zahŕňa aj zverejnenie informácií o týchto politikách verejnosti, aby sa zabezpečila transparentnosť a dôvera voči orgánom a inštitúciám, ktoré riadia a spravujú finančné prostriedky.

situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zdieľaných medzi žiadateľom o poskytnutie pomoci a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľov týchto prostriedkov alebo medzi prijímateľom a jeho dodávateľom môže byť narušený alebo ohrozený záujem na nestrannom a transparentnom výkone funkcií, ktoré súvisia s prípravou a implementáciou výziev na predkladanie projektov, s hodnotením, schvaľovaním a výberom z predkladaných projektov, ako aj ich monitorovaním a priebežným hodnotením v procese implementácie projektov;

Situácia, kedy z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zdieľaných medzi žiadateľom o poskytnutie pomoci a osobami vystupujúcimi na strane poskytovateľov týchto prostriedkov alebo medzi prijímateľom a jeho dodávateľom môže byť narušený alebo ohrozený.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥