Krížové financovanie

Krížové financovanie

Krížové financovanie je v súlade s článkom 34 Nariadenia Rady ES 1083/2006 komplementárny spôsob financovania výdavkov z fondov Európskeho regionálneho rozvojového fondu (ERDF) a Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci limitu 10 % na každú prioritnú os Operatívneho programu (OP). Toto financovanie sa uplatňuje v prípade, že dané výdavky patria do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu a sú nevyhnutné pre uspokojivé vykonávanie projektu a sú s ním priamo spojené.

Táto miera sa môže zvýšiť na 15 % v prípade projektov, ktoré sú zamerané na posilnenie sociálnej inklúzie a majú za cieľ trvalo udržateľnú integráciu do zamestnania a boj proti všetkým formám diskriminácie na trhu práce, v súlade s článkom 3, odsekom 1 písmenom c) Nariadenia ES 1081/2006.

Krížové financovanie je dôležitým nástrojom pri implementácii európskych fondov a umožňuje efektívne využitie zdrojov z rôznych európskych fondov na podporu konkrétnych projektov. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť väčší vplyv a synergické efekty medzi rôznymi oblasťami financovania a projektmi.

Praktický prístup k krížovému financovaniu vyžaduje dôkladnú koordináciu medzi príslušnými orgánmi a inštitúciami zúčastnenými na financovaní projektu. Je potrebné jasne identifikovať výdavky, ktoré môžu byť financované z viacerých zdrojov, a zabezpečiť, aby bol proces financovania transparentný a v súlade s pravidlami a nariadeniami Európskej únie.

Krížové financovanie je nástrojom, ktorý prispieva k lepšiemu využitiu dostupných finančných prostriedkov a k dosiahnutiu lepších výsledkov projektov financovaných z európskych fondov. Je to dôležitý nástroj pre efektívnu implementáciu politík Európskej únie a dosahovanie cieľov v oblasti regionálneho rozvoja a sociálnej inklúzie.

v súlade s čl. 34 Nariadenia Rady ES 1083/2006 komplementárny spôsob financovania výdavkov (z fondov ERDF a ESF) v rámci limitu 10% na každú prioritnú os OP, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti pomoci z iného fondu s podmienkou, že sú potrebné na uspokojivé vykonávanie projektu a sú s ňou priamo spojené. Táto miera sa zvyšuje na 15% v prípade projektov zameraných na posilnenie sociálnej inklúzie s cieľom ich trvalo udržateľnej integrácie v zamestnaní a boj proti všetkým formám diskriminácie na trhu práce v zmysle čl. 3, ods. 1 psím. c) Nariadenia ES 1081/2006;

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥