Monitorovacia správa

Monitorovacia správa v kontexte európskych fondov

Monitorovacia správa, často nazývaná aj projektová monitorovacia správa, je dokument pripravený prijímateľom projektu v spolupráci s Regionálnym orgánom (RO) a s technickou podporou Implementačnej agentúry pre operačné programy Inštitucionálneho rámca Európskeho štrukturálneho a investičného fondu (ITMS). Tento dokument slúži na sledovanie a hodnotenie realizácie projektu v súlade s dohodnutými zmluvnými podmienkami, a obsahuje informácie týkajúce sa jeho vecnej, finančnej, časovej a administratívnej stránky.

Európske fondy predstavujú dôležitý nástroj financovania projektov a iniciatív v rámci Európskej únie. Tieto fondy majú za cieľ podporiť hospodársky rast, zamestnanosť a inovácie v rôznych členských štátoch. Aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky z európskych fondov sú efektívne využívané a projekty sú úspešne realizované, je potrebné vykonávať monitorovanie a hodnotenie každého projektu.

Monitorovacia správa je kľúčovým nástrojom tohto procesu. Tento dokument obsahuje detailné informácie o priebehu projektu vrátane jeho pokroku, výdavkov, harmonogramu a administratívnych záležitostí. Správa je pripravovaná pravidelne a zasielaná príslušnému Regionálnemu orgánu a Implementačnej agentúre pre operačné programy.

Cieľom monitorovacej správy je poskytnúť transparentný prehľad o realizácii projektu a zabezpečiť, že sa projekt riadi v súlade so zmluvnými podmienkami a európskymi právnymi predpismi. Ak sa v priebehu monitorovania zistia nezrovnalosti alebo problémy, správa umožňuje prijímateľovi a príslušným orgánom prijať nápravné opatrenia a riešenia.

Monitorovacia správa je teda dôležitým nástrojom pre správu európskych fondov a zabezpečuje, že tieto prostriedky sú efektívne investované do projektov, ktoré prispievajú k rozvoju a konkurencieschopnosti členských štátov Európskej únie.

projektu (ďalej aj monitorovacia správa) – správa pripravená prijímateľom v súčinnosti s RO a s technickou podporou ITMS za príslušný projekt k zmluvne dohodnutým termínom, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej realizácii projektu;

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥