Komunikačný plán operačného programu

Komunikačný plán operačného programu v kontexte európskych fondov

Dokument, ktorý predstavuje základ na vybudovanie komunikačného systému riadiaceho orgánu, ktorý definuje informačné a komunikačné opatrenia na efektívne využitie pomoci zo ŠF a KF.

Komunikačný plán operačného programu je kľúčovým nástrojom pre efektívnu komunikáciu a správu projektov financovaných prostredníctvom európskych štrukturálnych fondov (ŠF) a kohézneho fondu (KF). Tento dokument predstavuje základný rámec na vybudovanie komunikačného systému riadiaceho orgánu operačného programu a definuje informačné a komunikačné opatrenia potrebné na efektívne využitie pomoci z týchto fondov.

Ciele komunikačného plánu operačného programu

Hlavnými cieľmi komunikačného plánu operačného programu sú:

  • Informovať verejnosť a zainteresované strany o cieľoch, pravidlách a výsledkoch projektov financovaných zo ŠF a KF.
  • Podporovať transparentnosť a verejnú kontrolu nad využitím európskych fondov.
  • Zabezpečiť efektívnu komunikáciu medzi riadiacim orgánom operačného programu, žiadateľmi o financovanie a inými zainteresovanými stranami.
  • Podporiť uvedomovanie si výhod a príležitostí, ktoré ponúka financovanie zo ŠF a KF pre región alebo sektor.

Obsah komunikačného plánu

Komunikačný plán operačného programu zahŕňa nasledujúce hlavné prvky:

  1. Stratégia komunikácie: Definuje ciele komunikácie, cieľovú skupinu, hlavné posolstvá a kanály komunikácie.
  2. Plán komunikačných opatrení: Stanovuje konkrétne kroky a aktivity na dosiahnutie cieľov komunikácie, vrátane plánovania podujatí, vytvárania materiálov a spravovania médií.
  3. Riaditeľstvo komunikácie: Určuje zodpovednosti za implementáciu komunikačných opatrení a monitorovanie ich účinnosti.
  4. Rozpočet: Stanovuje finančné prostriedky potrebné na realizáciu komunikačného plánu.

Záver

Komunikačný plán operačného programu je dôležitým nástrojom pre efektívnu komunikáciu a správu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu. Jeho cieľom je zabezpečiť transparentnosť, verejnú kontrolu a účinnú komunikáciu medzi všetkými zainteresovanými stranami. Preto je dôležité, aby bol komunikačný plán operačného programu dobre vypracovaný a riadne implementovaný.

dokument, ktorý predstavuje základ na vybudovanie komunikačného systému riadiaceho orgánu, ktorý definuje informačné a komunikačné opatrenia na efektívne využitie pomoci zo ŠF a KF;

Dokument, ktorý predstavuje základ na vybudovanie komunikačného systému riadiaceho orgánu, ktorý definuje informačné a komunikačné opatrenia na efektívne využitie pomoci zo ŠF a KF.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥