JESSICA

JESSICA: Podpora udržateľných investícií v mestských oblastiach

JESSICA, čo je skratka pre „Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas“ (Spoločná európska podpora pre udržateľné investície v mestských oblastiach), je iniciatívou Európskej únie (EÚ) zameranou na podporu udržateľných investícií v mestských oblastiach. Cieľom tejto iniciatívy je zlepšiť kvalitu života obyvateľov, podporovať hospodársky rast a zvýšiť konkurencieschopnosť európskych miest.

Ako funguje JESSICA?

JESSICA využíva finančné prostriedky z rôznych európskych štrukturálnych fondov, ako je Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRF), na financovanie projektov v mestských oblastiach. Tieto projekty zahŕňajú urbanistické obnovy, energetickú efektívnosť budov, rozvoj verejnej dopravy a iné iniciatívy s cieľom zlepšiť kvalitu života v mestách.

Finančné prostriedky v rámci JESSICA sú spravované na úrovni regiónov a miest, čo umožňuje miestnym orgánom a správcom projektov lepšiu kontrolu nad investíciami. Tým sa zabezpečuje, že projekty sú účinné a prispievajú k udržateľnému rozvoju miest.

Výhody JESSICA pre mestské oblasti

JESSICA prináša viaceré výhody pre mestské oblasti v Európe:

  • Zlepšenie infraštruktúry: Projekty financované pomocou JESSICA prispievajú k modernizácii a zlepšeniu infraštruktúry v mestských oblastiach.
  • Podpora udržateľnosti: Iniciatívy zamerané na energetickú efektívnosť a environmentálnu udržateľnosť pomáhajú mestám dosiahnuť ich environmentálne ciele.
  • Podpora rastu: Investície do rozvoja miest podporujú hospodársky rast a tvorbu pracovných miest v regiónoch.
  • Zvýšená konkurencieschopnosť: Zlepšenie kvality života v mestách prispieva k zvýšeniu konkurencieschopnosti a atraktívnosti týchto oblastí pre investície a obyvateľstvo.

Záver

JESSICA je významnou iniciatívou EÚ, ktorá pomáha mestským oblastiam dosiahnuť udržateľný rozvoj a zlepšiť kvalitu života obyvateľov. Táto iniciatíva podporuje investície do dôležitých projektov v oblastiach, ktoré majú strategický význam pre budúci rast a konkurencieschopnosť európskych miest.

(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – je iniciatívou spoločenstva zameranou na podporu udržateľných investícií v mestských oblastiach;

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥