JASPERS

JASPERS – Podpora projektov v európskych regiónoch

JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) je spoločnou iniciatívou Európskej komisie (EK), Európskej investičnej banky (EIB) a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Táto iniciatíva je zameraná na pomoc členským štátom Európskej únie (EÚ) v strednej a východnej Európe pri tvorbe vysokokvalitných projektov, ktoré sú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ.

Cieľ JASPERS

Cieľom iniciatívy JASPERS je poskytovať technickú podporu a odborné poradenstvo pri príprave a implementácii projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ. Táto podpora pomáha zabezpečiť, že projekty budú dobre pripravené, efektívne a plne využijú finančné prostriedky dostupné z fondov EÚ. JASPERS sa zameriava na nasledujúce aspekty:

  • Technická pomoc: Poskytuje technickú expertízu a odborné poradenstvo pri príprave projektov, vrátane hodnotenia ich životaschopnosti a efektívnosti.
  • Podpora kvality projektov: Pomáha zabezpečiť, že projekty budú spĺňať najvyššie štandardy kvality a budú prispôsobené potrebám konkrétnych regiónov.
  • Finančná efektívnosť: Zameriava sa na optimalizáciu využitia finančných prostriedkov EÚ a zabezpečuje, že projekty budú schopné dosiahnuť stanovené ciele.

Význam JASPERS

JASPERS má významnú úlohu pri podpore udržateľného hospodárskeho rozvoja v regiónoch strednej a východnej Európy. Pomáha zlepšiť prípravu a realizáciu projektov, ktoré majú pozitívny vplyv na infraštruktúru, životné prostredie, hospodársku konkurencieschopnosť a sociálny rozvoj týchto regiónov. Tým prispeje k vyváženému a trvalo udržateľnému rastu celej EÚ.

Záver

Iniciatíva JASPERS je dôležitým nástrojom na podporu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v strednej a východnej Európe. Jej technická podpora a odborné poradenstvo pomáhajú zabezpečiť kvalitu a efektívnosť týchto projektov, čo zasa prispieva k hospodárskemu rozvoju a zlepšeniu kvality života obyvateľov v týchto regiónoch. JASPERS je preto neoceniteľným partnerom pre členské štáty EÚ pri plánovaní a implementácii projektov, ktoré smerujú k posilneniu európskej integrácie a rozvoju regiónov.

(Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions) – je spoločnou iniciatívou EK, EIB a EBRD zameranou na pomoc členským štátom EÚ v strednej a východnej Európe tvoriť vysokokvalitné projekty spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ;

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥