Hodnotenie

(predbežné, priebežné, následné) posúdenie prínosu realizácie programov a ich súladu s cieľmi stanovenými v OP a NSRR s ohľadom na efektivitu, účinnosť, účelnosť, relevantnosť a udržateľnosť. Predbežné hodnotenie je realizované pre každý OP s cieľom optimalizácie prideľovania rozpočtových zdrojov v rámci OP a zlepšenia kvality programovania. Priebežné hodnotenie má formu série hodnotení realizovaných počas implementácie OP s cieľom kontinuálne sledovať implementáciu OP z pohľadu dosahovaných výstupov, výsledkov a dopadov a súvisiacich externých podmienok vzhľadom na stanovené dlhodobé ciele a v prípade potreby navrhnúť opravné kroky. Následné hodnotenie je vykonávané pre každý z cieľov ŠF a KF v spolupráci s EK pokrývajúce všetky OP za daný cieľ s ohľadom na efektivitu, účinnosť a účelnosť;

(predbežné, priebežné, následné) – Posúdenie prínosu realizácie programov a ich súladu s cieľmi stanovenými v OP a NSRR s ohľadom na efektivitu, účinnosť, účelnosť, relevantnosť a udržateľnosť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *