Likvidita

Likvidita

Likvidita je kľúčovým pojmom v oblasti ekonomiky a financií, ktorý sa týka schopnosti podniku alebo inštitúcie uhradiť svoje záväzky, najmä finančné, včas a bez problémov. Toto je kritický aspekt pre udržateľnosť a stabilitu podniku, finančných trhov a hospodárstva ako celku.

Speňažiteľnosť aktív

Speňažiteľnosť aktív je základnou charakteristikou likvidity. Ide o schopnosť premeniť nepeňažné hodnoty alebo aktíva na peniaze bez straty hodnoty. Táto schopnosť je nevyhnutná na financovanie bežných prevádzkových nákladov a splatenie záväzkov voči veriteľom.

Účelové poistné fondy a rezervný fond

V poisťovníctve sa likvidita týka schopnosti poisťovne uhradiť svoje záväzky voči poisteným a iným veriteľom. Na tento účel si poisťovňa vytvára účelové poistné fondy a rezervný podnikový fond , ktoré slúžia ako zdroj finančných prostriedkov na vyplácanie poistných platieb v budúcnosti.

Rýchlosť a transakčné náklady

V kontexte finančných trhov je likvidita spojená s rýchlosťou, s akou je možné premeniť investície vo finančných aktívach na hotovosť , pri čo najnižších transakčných nákladoch. Vysoká likvidita na trhu zvyčajne znamená, že aktíva je možné ľahko kúpiť alebo predať bez výrazného vplyvu na ich cenu.

Solventnosť

Solventnosť je úzko spojená s likviditou a znamená schopnosť podniku alebo inštitúcie splatiť všetky svoje záväzky v danom termíne. Je to kľúčový ukazovateľ stability a dôveryhodnosti na trhu.

Záver

Likvidita je základným pojmom v oblasti ekonomiky a financií, ktorý odráža schopnosť uhradiť záväzky a premeniť aktíva na hotovosť. Je to dôležitý faktor pre udržateľnosť podnikov, fungovanie finančných trhov a stabilitu hospodárstva ako celku.

Peňažné prostriedky, tiež speňažiteľnosť aktív, schopnosť premeniť nepeňažné hodnoty na peniaze za účelom uhradenia splatných záväzkov.

Schopnosť poisťovne uhradiť svoje záväzky všetkým veriteľom, najmä poisteným, aj v budúcich obdobiach a to vo výške stanovenej dohodnutou poistnou zmluvou. Na tento účel si poisťovňa vytvára účelové poistné fondy a rezervný fond.

Je schopnosť uhrádzať svoje záväzky. Vlastnosť aktíva/majetku, ktorá umožňuje vymeniť ho za hotovosť bez straty hodnoty.

Rýchlosť s akou sme (finančný trh) schopní premeniť investíciu vo finančných aktívach na hotovosť pri čo najnižších transakčných nákladoch.

Schopnosť podniku uhradiť všetky svoje záväzky v danom termíne. V poisťovnícte ide o schopnosť poisťovne uhradiť svoje záväzky všetkým veriteľom, najmä poisteným aj v budúcich obdobiach a to vo výške stanovenej dohodnutou poistnou zmluvou. Na tento účel si poisťovňa vytvára účelové poistné fondy a rezervný podnikový fond. Viď heslo solventnosť.

Rýchlosť s akou je finančný trh schopný premeniť investíciu vo finančných aktívach na hotovosť pri čo najnižších transakčných nákladoch.

Schopnosť splatiť záväzok veriteľovi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥