Forfaiting

Forfaiting: Forma Dodávateľského Úveru v Medzinárodnom Obchode

Forfaiting je ekonomický pojem z oblasti medzinárodného obchodu a financií, ktorý predstavuje formu dodávateľského úveru. Tento koncept umožňuje dodávateľom poskytnúť svojim zahraničným kupujúcim výhodné úverové podmienky a následne predať svoje exportné pohľadávky (dlhy) bankám alebo iným finančným inštitúciám, ktoré sú známe ako „forfaiteri“. Forfaiting je často využívaný v medzinárodnom obchode na zabezpečenie platobnej istoty a zlepšenie likvidity dodávateľov.

Proces Forfaitingu

Proces forfaitingu je pomerne komplexný a zahŕňa nasledujúce kroky:

  1. Dohoda o Úverových Podmienkach: Dodávateľ a jeho zahraničný kupujúci sa dohodnú na úverových podmienkach, ktoré môžu zahŕňať dlhšie splatnostné lehoty alebo zvýhodnené úrokové sadzby.
  2. Predloženie Pohľadávky: Dodávateľ predloží svoje exportné pohľadávky (zmenky, faktúry atď.) forfaiterovi na odkúpenie.
  3. Odkúpenie Pohľadávky: Forfaiter odkúpi pohľadávku od dodávateľa za sumu nižšiu, než je nominálna hodnota pohľadávky. Táto suma zahŕňa diskont (zrážku úroku) a prípadné poplatky.
  4. Riziko Inkasa: Forfaiter preberá plné riziko inkasa, čo znamená, že ak kupujúci nesplní svoj záväzok, riziko znáša forfaiter, nie dodávateľ.

Výhody Forfaitingu

Forfaiting ponúka niekoľko výhod pre obe strany, teda pre dodávateľa aj pre forfaitera:

  • Pre Dodávateľa: Dodávateľ môže rýchlo získať finančné prostriedky bez čakania na splatnosť pohľadávky, čo zlepšuje jeho likviditu. Okrem toho sa zbavuje rizika nesplnenia platby zo strany kupujúceho.
  • Pre Forfaitera: Forfaiter má príležitosť získať pohľadávky za zvýhodnenú cenu a profitovať zo zrážky úroku. Táto forma investície môže byť atraktívna, keďže forfaiter preberá riziko inkasa.

Záver

Forfaiting je dôležitou súčasťou medzinárodného obchodu a financií, ktorá umožňuje dodávateľom a forfaiterom zabezpečiť svoje záujmy a zlepšiť svoju finančnú situáciu. Táto forma dodávateľského úveru prispieva k plynulému fungovaniu medzinárodného obchodu a uľahčuje obchodné transakcie medzi rôznymi krajinami.

Forma dodávateľského úveru, keď dodávateľ poskytuje kupujúcemu úverové podmienky a potom predáva dlh (exportnú pohľadávku) banke.

Forfaiting (forfaiting) – bezregresné diskontovanie (odkúpenie so zrážkou úroku) dlhodobých exportných pohľadávok pred lehotou splatnosti bankou alebo inou finančnou inštitúciou tzv. forfaiterom, forfaitingovou spoločnosťou. Forfaiter v rámci odkupu pohľadávky vyplatí vývozcovi čiastku pohľadávky (zmenka, faktúra a pod.) po zrážke diskontu (viď Discount) a poplatkov, pričom riziko inkasa plne preberá na seba. Forfaiting je pojem, ktorý sa všeobecne používa na odkúpenie pohľadávok splatných v budúcom termíne. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Forfaiting.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥