neplatený dopravca

Neplatený dopravca v kontexte predaja

Cena nezahŕňajúca náklady na dopravcu (FCA – Incoterm) je dohodnutá dodacích podmienok v zahraničnom obchode, podľa ktorých predávajúci spĺňa svoju povinnosť dovozu, keď odovzdá tovar, preclený na export, do starostlivosti dopravcu, ktorého určil kupujúci, v uvedenom mieste alebo bode. Ak nie je presne určený bod, predávajúci si môže vybrať miesto alebo priestor, dohodnutý s dopravcom tam, kde tento preberá tovar do svojej starostlivosti.

Definícia neplateného dopravcu

Neplatený dopravca je termín používaný v medzinárodnom obchode, najmä v súvislosti s Incoterms (Medzinárodnými obchodnými podmienkami). V Incoterms sa výraz FCA (Free Carrier – Dopravca zdarma) vztýka na situácie, keď predávajúci splní svoje povinnosti dovozu tým, že tovar odovzdá dopravcovi určenému kupujúcim. V praxi môže byť dopravcom akákoľvek osoba alebo spoločnosť, ktorá je zodpovedná za prepravu tovaru.

Podrobnosti o Incoterm FCA

Incoterm FCA zahŕňa viaceré dôležité aspekty medzinárodného obchodu:

  • Odovzdanie tovaru: Predávajúci má povinnosť odovzdať tovar dopravcovi na dovozové miesto určené kupujúcim.
  • Náklady na dopravu: Náklady na prepravu a spojené náklady nesú kupujúci. Predávajúci však musí poskytnúť všetky potrebné dokumenty na vykonanie prepravy.
  • Riziko straty alebo poškodenia: Riziko spojené s tovarom prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu odovzdania tovaru dopravcovi.

Význam neplateného dopravcu

Neplatený dopravca a Incoterm FCA sú dôležité nástroje v medzinárodnom obchode, ktoré jasne definujú povinnosti a zodpovednosti predávajúceho a kupujúceho v súvislosti s dopravou tovaru. Tento prístup umožňuje transparentnosť a presnosť vo vzťahu k nákladom a rizikám spojeným s prepravou tovaru medzi stranami obchodnej zmluvy.

Záver

Neplatený dopravca je dôležitým pojmom v oblasti medzinárodného obchodu, ktorý pomáha jasne definovať podmienky a povinnosti týkajúce sa dopravy tovaru. Porozumenie Incoterms a ich správne použitie môžu prispieť k hladkému priebehu medzinárodných obchodných transakcií a zabezpečiť, aby obchodné zmluvy boli správne plnené.

(… uvedené miesto) – cena nezahŕňajúca náklady na dopravcu /FCA/ – Incoterm /súbor pravidiel pre výklad dodacích podmienok v zahraničnom obchode/, podľa ktorého predávajúci spĺňa svoju povinnosť dovozu, keď odovzdá tovar, preclený na export, do starostlivosti dopravcu, ktorého určil kupujúci, v uvedenom mieste alebo bode. Ak nie je presne určený bod, predávajúci si môže vybrať miesto alebo priestor, dohodnutý s dopravcom tam, kde tento preberá tovar do svojej starostlivosti. Ak je podľa obchodnej praxe potrebná pomoc predávajúceho pri uzatváraní zmluvy s dopravcom (ako napr. pri železničnej alebo vzdušnej doprave), predávajúci môže vystupovať na riziko a náklady kupujúceho. Poznámky: 1. Dopravca /carrier/ predstavuje akúkoľvek osobu, ktorá sa podujme realizovať alebo zaobstarať dopravu tovaru na základe zmluvy po železnici, súši, mori, letecky, vnútroštátnymi vodnými cestami alebo kombináciou týchto spôsobov. Ak, na základe pokynov kupujúceho, má predávajúci dodať náklad osobe napr., špeditérovi, ktorý nie je dopravcom, tak je povinnosť predajcu dodať tovar splnená vtedy, keď je tovar odovzdaný do starostlivosti tejto osoby. 2. Konečná dopravná stanica /transport terminal/ znamená konečnú stanicu na železnici, konečnú dopravnú stanicu, konečnú stanicu alebo depo pre kontajnery, viacfunkčnú konečnú stanicu pre náklad alebo iné podobné miesto príjmu. 3. Kontajner /container/ znamená akékoľvek zariadenie, používané na zjednotenie nákladu, napr. všetky druhy kontajnerov a/alebo plošinových vozíkov, bez ohľadu na to, či ich ISO /medzinárodná organizácia pre normalizáciu/ akceptovala alebo nie, výmenné časti, zariadenie na rolovanie, prenosné kryty z plastickej hmoty… a tento termín sa používa pri všetkých druhoch dopravy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥