NAV

Nett Asset Value (NAV) v podielových fondoch

Nett asset value – čistá hodnota majetku vo fonde, ktorá sa určuje v súlade so zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi a tvoria ju cenné papiere vrátane úrokov z úročených cenných papierov a predkupných práv vyplývajúcich z týchto cenných papierov, peňažné prostriedky na bežných a termínovaných účtoch a pohľadávky fondu mínus záväzky fondu.

Nett Asset Value (NAV) je dôležitým konceptom v oblasti podielových fondov. Tento termín označuje čistú hodnotu majetku fondu a je kritickým ukazovateľom pre investorov, ktorí investujú do týchto fondov. NAV sa vypočítava podľa prísnych pravidiel a predpisov a poskytuje investičným spoločnostiam a investorom transparentný pohľad na hodnotu fondu.

Nett Asset Value sa skladá z nasledujúcich zložiek:

  • Cenné papiere: Táto časť zahŕňa hodnotu všetkých cenných papierov, ktoré sú v portfóliu fondu, vrátane úrokov, ktoré prúdia z týchto cenných papierov.
  • Peňažné prostriedky: Ide o hotovosť a ekvivalenty hotovosti na bežných a termínovaných účtoch fondu.
  • Pohľadávky fondu: Tieto zahŕňajú prostriedky, ktoré fond očakáva, že dostane v budúcnosti, napríklad pohľadávky od dlžníkov.
  • Záväzky fondu: Záväzky sú finančné povinnosti fondu, ktoré musia byť zaplatené.

Výpočet NAV sa uskutočňuje pravidelne, obvykle denne alebo týždenne, a poskytuje aktuálnu hodnotu podielov v danom fonde. Investor môže kúpiť alebo predať podiely v fonde na základe tejto hodnoty. NAV je tiež kritický pre výpočet výnosov a výkonu fondu.

Pre investorov je dôležité poznamenať, že cena podielov v podielových fondoch sa môže meniť v závislosti od vývoja NAV. Keď je NAV vyšší, cena podielov je vyššia, a naopak, keď je NAV nižší, cena podielov je nižšia. Investori sledujú NAV, aby mohli robiť informované rozhodnutia o kúpe a predaji podielov v fondoch.

Nett asset value – čistá hodnota majetku vo fonde, ktorá sa určuje v súlade so zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi a tvoria ju cenné papiere vrátane úrokov z úročených cenných papierov a predkupných práv vyplývajúcich z týchto cenných papierov, peňažné prostriedky na bežných a termínovaných účtoch a pohľadávky fondu mínus záväzky fondu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥