Neodvolateľný akreditív

Neodvolateľný akreditív vo faktoringu

Irrevocable Letter of Credit (neodvolateľný akreditív) – otvárajúca (vystavujúca) banka sa pri takomto druhu akreditívu neodvolateľne zaväzuje, že splní svoje záväzky (výplatu, akceptáciu, negociáciu), ak beneficient splní podmienky akreditívu. Takýto akreditív môže byť zrušený za súhlasu beneficienta, banky a príkazcu. Neodvolateľný akreditív je spravidla potvrdeným akreditívom zo strany banky beneficienta. Potvrdzujúca banka preberá záväzok plnenia aj v prípade neplnenia zo strany vystavujúcej banky. Potvrdenie akreditívu sa vyžaduje, ak beneficient (exportér) nepovažuje záväzok zahraničnej banky za vyhodný. Akreditívne výdavky pri tomto akreditíve sú vyššie, ako pri nepotvrdenom akreditíve. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Irrevocable Letter of Credit.

Definícia neodvolateľného akreditívu

Neodvolateľný akreditív je dôležitým pojmom v oblasti faktoringu a medzinárodnej obchodnej finančnej praxe. Ide o dohodu medzi bankou vystavujúcou akreditív (otvárajúcou bankou), beneficientom (exportérom) a príkazcom (importérom). V rámci tejto dohody banka zaručuje platbu beneficientovi, ak tento splní podmienky uvedené v akreditíve. Neodvolateľný akreditív je nazývaný „neodvolateľným“, pretože vystavujúca banka nemôže akreditív jednostranne zrušiť bez súhlasu všetkých zúčastnených strán.

Potvrdenie neodvolateľného akreditívu

Neodvolateľný akreditív môže byť potvrdeným akreditívom zo strany banky beneficienta. Potvrdzujúca banka preberá záväzok plnenia aj v prípade, ak vystavujúca banka nesplní svoje záväzky. Toto potvrdenie sa vyžaduje, ak beneficient nepovažuje záväzok zahraničnej banky za dostatočne spoľahlivý. Potvrdzujúca banka zvyčajne vyžaduje príplatok za svoje služby, čo zvyšuje náklady spojené s akreditívom.

Výhody a nevýhody neodvolateľného akreditívu

Existuje niekoľko výhod a nevýhod spojených s neodvolateľným akreditívom:

 • Výhody:
  • Zaručená platba pre beneficienta, čo znižuje riziko nesplatenia.
  • Dôvera medzi obchodnými partnermi je posilnená.
  • Možnosť vyšších obchodných objemov a rozšírenia medzinárodného obchodu.
 • Nevýhody:
  • Časová náročnosť a administratívne procesy spojené s akreditívom.
  • Často vyššie náklady na potvrdený neodvolateľný akreditív.
  • Obmedzenie flexibility pre príkazcu, pretože zmeny v akreditíve vyžadujú súhlas vystavujúcej a potvrdzujúcej banky.

Záver

Neodvolateľný akreditív je dôležitým nástrojom v oblasti faktoringu a medzinárodného obchodu. Jeho správne použitie môže zabezpečiť bezpečné a spoľahlivé transakcie medzi obchodnými partnermi na celom svete. Je však dôležité starostlivo zvážiť výhody a nevýhody tohto finančného nástroja a vybrať si vhodný typ akreditívu v závislosti od konkrétnych potrieb a situácií.

Irrevocable Letter of Credit (neodvolateľný akreditív) – otvárajúca (vystavujúca) banka sa pri takomto druhu akreditívu neodvolateľne zaväzuje, že splní svoje záväzky (výplatu, akceptáciu, negociáciu), ak beneficient splní podmienky akreditívu. Takýto akreditív môže byť zrušený za súhlasu beneficienta, banky a príkazcu. Neodvolateľný akreditív je spravidla potvrdeným akreditívom zo strany banky beneficienta. Potvrdzujúca banka preberá záväzok plnenia aj v prípade neplnenia zo strany vystavujúcej banky. Potvrdenie akreditívu sa vyžaduje, ak beneficient (exportér) nepovažuje záväzok zahraničnej banky za vyhovujúci. Akreditívne výdavky pri tomto akreditíve sú vyššie, ako pri nepotvrdenom akreditíve. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Irrevocable Letter of Credit.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥