poistná doložka

Poistná doložka

Klauzula v námornej poisťovacej politike stanovujúca, že žiadne skutočnosti poistiteľa, alebo poistné za náhradu, šetrenie a zachovanie poisteného vlastníctva nebude považované za odmietnuté, alebo odstúpené.

Poistné zmluvy, najmä v oblasti námornej poisťovacej, môžu byť komplexné a obsahovať rôzne klauzuly a doložky, ktoré upravujú rôzne aspekty poistenia. Jednou z takýchto doložiek je „poistná doložka“. Táto klauzula stanovuje, že žiadne skutočnosti poistiteľa, ktoré sa týkajú poistného za náhradu, šetrenie a zachovanie poisteného vlastníctva, nebudú považované za odmietnuté alebo odstúpené poisťovňou.

Týmto spôsobom sa poistná doložka zaväzuje poisťovateľa k tomu, že bude brať do úvahy všetky relevantné informácie a skutočnosti pri posudzovaní nárokov na poistné plnenie. To znamená, že aj keď poistiteľ nezverejní všetky informácie o svojom majetku alebo o škodách, ktoré môžu ovplyvniť poistné plnenie, poisťovateľ nemôže odmietnuť platiť náhradu na základe týchto skutočností.

Poistné zmluvy a ich klauzuly, vrátane poistnej doložky, sú dôležitou súčasťou poisťovacieho odvetvia. Pomáhajú stanovovať podmienky a záväzky medzi poistiteľom a poisťovateľom a zabezpečujú transparentnosť a spravodlivosť pri vyšetrovaní nárokov na poistné plnenie.

Je dôležité, aby poistníci boli oboznámení s obsahom svojich poistných zmlúv a rozumeli všetkým ich klauzulám a doložkám, vrátane poistnej doložky. To im pomôže v prípade potreby uplatniť nárok na poistné plnenie a mať jasno v tom, aké informácie sú relevantné pre ich konkrétnu situáciu.

Klauzula v námornej poisťovacej politike stanovujúca, že žiadne skutočnosti poistiteľa, alebo poistné za náhradu, šetrenie a zachovanie poisteného vlastníctva nebude považované za odmietnuté, alebo odstúpené.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥