poistený

Poistený

Poistený je kľúčovým pojmom v oblasti poisťovníctva, ktorý označuje osobu, na ktorej život, zdravie alebo majetok sa vzťahuje poistenie. Tento termín je neoddeliteľne spojený s pojmom poistná zmluva a má zásadný význam pri vyplácaní poistných platieb a riešení poistných udalostí.

Definícia poisteného

Poistený, niekedy nazývaný aj poistenec, je osoba, ktorá má uzavretú poistnú zmluvu a má právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť, ktorá je krytá v rámci tejto zmluvy. Poistený môže byť osobou, ktorá dojednala poistenie sama, alebo osobou, na ktorej prospech bola poistná zmluva uzatvorená inou osobou, ktorú nazývame poistník.

Rôzne aspekty poisteného

Poistený môže byť aplikovaný v rôznych kontextoch a aspektoch, vrátane:

  • Osoba v poistnej zmluve: Poistený je vždy uvedený v poistnej zmluve, a to buď ako poistník (osoba, ktorá uzatvorila zmluvu) alebo ako osoba, na ktorej prospech bola zmluva uzatvorená.
  • Zodpovednosť poisteného: Poistený môže byť osoba, ktorá je zodpovedná za určité činnosti alebo aktivity, ktoré sú predmetom poistenia. Napríklad v prípade poistenia zodpovednosti je poisteným osoba, ktorá nesie zodpovednosť za škody spôsobené jej činnosťou.
  • Poistený majetok: Ak ide o poistenie majetku, poisteným je osoba, ktorá vlastní alebo kontroluje konkrétny majetok, ktorý je predmetom poistenia.
  • Osoba s nárokmi na poistné plnenie: Poistený má nárok na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť, ktorá je krytá poistnou zmluvou. V takom prípade môže poistený požiadať poisťovňu o vyplatenie platieb na úhradu škody.

Záver

Poistený je dôležitým pojmom v oblasti poisťovníctva, ktorý označuje osobu, na ktorej život, zdravie alebo majetok sa vzťahuje poistenie. Jeho práva a povinnosti sú definované v rámci poistnej zmluvy a významne ovplyvňujú riešenie poistných udalostí a vyplácanie poistných platieb.

Je to osoba, na ktorej život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.

(Poistenec) – Osoba, ktorej vzniká z titulu uzavretej poistnej zmluvy právo na poistné plnenie, bez ohľadu na to, či poistenie dojednala, alebo bola poistná zmluva dojednaná inou osobou. Je to každá osoba, ktorá bude zodpovedať za škody spôsobené prevádzkou poisteného vozidla. Teda aj vodič, ktorý nie je vlastníkom poisteného vozidla a vozidlo si len požičal. V praxi existuje široká škála prípadov, kedy vlastník vozidlo zverí jednorazovo či opakovane inej osobe (otec synovi, prarodičia vnukovi, zamestnávateľ zamestnancovi atď.).

Osoba uvedená v poistnej zmluve, ktorej vyplýva z poistenia právo na poistné plnenie ak nastane poistná udalosť, a to bez ohľadu na to, či poistenie dohodla sama alebo iná osoba (poistník).

Osoba, na ktorej majetok, život alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.

Ten, na koho sa vzťahuje poistenie zodpovednosti.

(poistenec) – Osoba, na ktorej život, smrť alebo zdravie sa poistenie vzťahuje.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥