Poistná udalosť

Pojem: Poistná udalosť

Jedná sa o náhodnú (nepredvídateľnú a poisteným neovplyvniteľnú udalosť), s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu trvania poistenia.

Poistná udalosť je kľúčovým pojmom v oblasti poisťovníctva, ktorý označuje náhodnú a nepredvídateľnú udalosť, ktorá je nezávislá od vôle poisteného. Táto udalosť spôsobuje vznik povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie poistencovi v súlade s podmienkami stanovenými v poistnej zmluve.

Poistná udalosť môže byť rôzneho charakteru a závisí od konkrétneho druhu poistenia. Môže ísť napríklad o haváriu vozidla, zdravotný problém poistenej osoby, požiar majetku alebo inú nečakanú udalosť. Dôležité je, že poistná udalosť musí byť nepredvídateľná a nezávislá od vôle poisteného.

Poistná zmluva stanovuje bližšie podmienky a charakteristiky poistnej udalosti, vrátane dohodnutej poistnej sumy a spôsobu uplatnenia poistnej náhrady. Poistenec má právo na vyplatenie poistného plnenia, ak je poistná udalosť v súlade s dohodnutými poistnými podmienkami.

V praxi sa poistná udalosť často spája so škodou, ktorá môže byť hmotná alebo majetková. Poisťovne môžu poskytovať náhradu škody v závislosti od druhu poistenia, a to buď vo forme finančnej sumy, stratu zisku, nákladov na obnovenie prevádzky alebo iných dohodnutých foriem poistného plnenia.

Poistná udalosť je pre poistencov dôležitou situáciou, ktorá môže mať významný vplyv na ich finančnú situáciu. Je to moment, keď poistenec môže požiadať o poistnú náhradu od poisťovateľa a využiť tak finančnú ochranu, ktorú poskytuje poistenie.

Jedná sa o náhodnú (nepredvídateľnú a poisteným neovplyvniteľnú udalosť), s ktorou je spojený vznik povinnosti poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu trvania poistenia.

Náhodná udalosť nezávislá od vôle poisteného, pri vzniku ktorej je poistiteľ povinný poskytnúť poistné plnenie podľa poistnej zmluvy.

Je udalosť, ktorá je bližšie určená v poistnej zmluve a na základe ktorej vzniká právo na vyplatenie poistného plnenia (napr. pri havárii autobusu ─ škodová udalosť) utrpí škodu 5 ľudí (5 poistných udalostí).

Udalosť, ktorou bol postihnutý poistený predmet, záujem alebo osoba. Charakteristika udalosti musí zodpovedať dohodnutým poistným podmienkam. V praxi sa používa aj pojem škoda. Poisťovňa obyčajne poskytuje náhradu škody len v zodpovednostnom poistení. V iných poisteniach poskytuje poistné plnenie, ktoré sa odlišuje od skutočnej hmotnej škody (napr. poskytuje sa dojednaná poistná suma, strata zisku, náklady na urýchlené obnovenie prevádzky a podobne).

náhodná udalosť bližšie určená v poistnej zmluve, v prípade vzniku ktorej je poisťovňa povinná vyplatiť poistné plnenie.

je situácia, ktorá vytvára nárok na uplatnenie poistnej náhrady u poisťovateľa.

Udalosť, ktorou bol poškodený poistený predmet, záujem alebo osoba.

Udalosť, ktorá má za následok záväzok poisťovateľa vyplatiť poistné plnenie oprávnenej osobe v zmysle dohodnutých poistných podmienok.

Situácia, ktorá vytvára nárok na uplatnenie poistnej náhrady u poisťovateľa.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥