poistiteľ

Poistiteľ

Poistiteľ je kľúčovým pojmom v oblasti poisťovníctva a označuje poisťovňu, ktorá uzavrela poistnú zmluvu s poistníkom. Táto zmluva stanovuje podmienky a rozsah poistenia a určuje práva a povinnosti oboch strán.

Regulovaný subjekt

Podľa zákona má poistiteľ licenciu udelenú Úradom pre finančný trh a je oprávnený vykonávať poisťovaciu činnosť. Poistiteľ má voči poisteným povinnosť nahradiť škody, ktoré poistení utrpeli na zdraví, majetku alebo iné škody v súvislosti s poistením, ak sú splnené podmienky uvedené v poistnej zmluve.

Úloha poistiteľa

Poistiteľ je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na poisťovaciu činnosť a poskytuje poistenie na základe uzatvorenej poistnej zmluvy. Jeho hlavnou úlohou je spravovať poistenie a vyplácať poistné plnenia v prípade, že poistná udalosť nastane a poistník má nárok na náhradu škody.

Rôzne aspekty poistiteľa

Poistiteľ môže byť viacerých foriem a môže zahŕňať nasledujúce aspekty:

  • Právny subjekt: Poistiteľ je právny subjekt, ktorý podlieha regulácii a dohľadu zo strany finančných orgánov, aby sa zabezpečila ochrana práv poistníkov a dodržiavanie pravidiel poisťovníctva.
  • Poistenie zodpovednosti: Niektoré poistiteľky sa špecializujú na poisťovanie zodpovednosti, kde zabezpečujú krytie v prípade škôd spôsobených poistníkom tretím osobám.
  • Poistná zmluva: Poistiteľ a poistník uzatvárajú poistnú zmluvu, ktorá stanovuje podmienky a ohraničenia poistenia, vrátane výšky poistných platieb a obdobia platnosti zmluvy.

Záver

Poistiteľ je dôležitou súčasťou poisťovníctva a má kľúčovú úlohu pri poskytovaní poistenia a vyplácaní náhrad škôd. Je to spoločnosť s licenciou, ktorá má právomoc uzatvárať poistné zmluvy a zabezpečovať finančnú ochranu pre poistníkov v prípade nepredvídaných udalostí.

Poisťovňa, ktorá s poistníkom uzatvorila poistnú zmluvu.

Je poisťovňa s licenciou udelenou Úradom pre finančný trh. S výnimkami uvedenými v zákone má poistiteľ voči poistenému povinnosť zaňho nahradiť poškodeným uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody na zdraví, alebo usmrtením, škody vzniknuté poškodením, alebo zničením veci, ako aj škody vzniknuté odcudzením, alebo stratou veci v dôsledku nehody, ak fyzická osoba stratila možnosť ju opatrovať a ďalej škody majúce povahu ušlého zisku a účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastupovaním pri uplatňovaní uvedených nárokov.

spoločnosť, ktorá sa zaoberá poisťovacou činnosťou podľa Zákona o poisťovníctve. Ide o subjekt, ktorý na základe uzavretej poistnej zmluvy poskytuje poistenie a vykonáva jeho správu. Poistiteľom môže byť poisťovňa. Záväzky poistiteľa v poistení sú určené poistnou zmluvou.

Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie na vznik poisťovne a podnikanie v poisťovníctve podľa osobitného predpisu, ak podľa tohto povolenia je oprávnená vykonávať poistenie zodpovednosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥