List vlastníctva

List vlastníctva: základný dokument preukazujúci vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam

List vlastníctva (skratka LV) je kľúčovým dokumentom v oblasti realitných transakcií a správy nehnuteľností. Jeho hlavnou úlohou je preukázať vlastnícke vzťahy k nehnuteľnostiam. Originálny list vlastníctva je uložený na príslušnej správe katastra, ktorá je zväčša organizovaná podľa okresu.

Vyhotovenie a prístup k listu vlastníctva

Správa katastra je povinná na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek. Výpis doplnený o osobné údaje bude vydávaný len na základe žiadosti vlastníka nehnuteľnosti, ktorý je na liste vlastníctva zapísaný. Dôležitým aspektom je, že originálny list vlastníctva sa nesmie vydať nikomu a je vždy uchovávaný na správe katastra.

Rozdiel medzi kópiou a výpisom listu vlastníctva

Kópia listu vlastníctva obsahuje všetky predchádzajúce zmeny v liste vlastníctva, zatiaľ čo overený výpis listu vlastníctva obsahuje len aktuálny stav. Overenie sa vykonáva Správou katastra, pričom sa rozlišujú dva typy overení: úradné, ktoré sa používa pri právnych úkonoch ako je predaj nehnuteľnosti alebo dedičské konanie a je overené okrúhlou pečiatkou, a informatívne, ktoré sa používa pre overenie vlastníka pre geodetov, elektrikárov alebo súkromné osoby a je overené obdĺžnikovou pečiatkou.

Výpis z listu vlastníctva a jeho obsah

Výpis z listu vlastníctva je dôležitým dokumentom z katastrálneho úradu, ktorý obsahuje základné údaje o nehnuteľnosti, ako sú katastrálne územie, majetková podstata, vlastnícke práva, ťarchy (vecné bremená a záložné práva) a ďalšie relevantné informácie týkajúce sa danej nehnuteľnosti.

Záver

List vlastníctva je nevyhnutným nástrojom pre každého, kto sa zaoberá kúpou, predajom, správou alebo iným právnym úkonom súvisiacim s nehnuteľnosťami. Jeho správne použitie a porozumenie je kľúčové pre efektívnu a legálnu správu nehnuteľností v rámci realitného sektora.

(skratka LV) je základným dokladom, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastníctva (originál) je uložený na príslušnej správe katastra (zväčša podľa okresu). Správa katastra je povinná na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva komukoľvek. Výpis listu vlastníctva doplnený o osobné údaje (rodné číslo) bude vydaný len na žiadosť osoby, ktorá je ako vlastník zapísaná na príslušnom liste vlastníctva. List vlastníctva (originál), ktorý je uložený na správe katastra nemožno ho nikomu vydať. List vlastníctva možno získať ako kópiu alebo ako výpis. Kópia listu vlastníctva obsahuje aj predchádzajúce zmeny v liste vlastníctva, overený výpis len aktuálny stav. List vlastníctva vydáva správa katastra na dva účely: úradné – na právne úkony pri predaji nehnuteľnosti alebo dedičskom konaní, list vlastníctva je overený okrúhlou pečiatkou správy katastra, informatívne – na overenie vlastníka pre geodetov, elektrikárov alebo súkromné osoby, list vlastníctva je overený obdĺžnikovou pečiatkou správy katastra (overenie vykonáva Správa katastra)

výpis z listu vlastníctva je doklad z katastrálneho úradu, ktorý obsahuje základné údaje o nehnuteľnosti, t. j. katastrálne územie, majetkovú podstatu, vlastnícke práva, ťarchy (vecné bremená a záložné práva), atď.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥