Intravilán

Ekonomický Pojem: Intravilán v Kontexte Reality

Terminológia okolo reality a územného plánovania zahŕňa mnoho dôležitých pojmov, ktoré majú vplyv na rozvoj obcí a miest. Jedným z týchto pojmov je „Intravilán.“ V tomto článku sa pozrieme na význam tohto pojmu, jeho využitie a význam v ekonomickom kontexte.

Definícia Intravilánu

Intravilán je súhrnné označenie pre zastavané plochy obcí alebo miest, poprípade pre zastavané plochy a plochy určené k zástavbe. Tento pojem sa často používa pri plánovaní územného rozvoja a urbanizácie. Intravilán môže zahŕňať časť územia obce alebo mesta, ktorá je z väčšej časti zastavaná a určená na bytové, komerčné alebo iné účely.

Zložky Intravilánu

Intravilán nie je len synonymom pre zastavané oblasti. Zahrňuje samotné zastavané plochy a k nim priliehajúce plochy, vrátane:

  • Záhrady: Súkromné a verejné záhrady, parky a zelene.
  • Komunikácie: Cesty, ulice a chodníky v intraviláne.
  • Vodné prvky: Točiace sa vodné toky a vodné plochy, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti.

Medzi Intravilánom a Extravilánom

V prípade obcí a miest je dôležité rozlišovať medzi intravilánom a extravilánom. Extravilán predstavuje oblasti, ktoré nie sú zastavané alebo nie sú určené pre zástavbu. Medzi tieto oblasti môžu patriť osamelé budovy, menšie osady, odľahlé priemyselné a poľnohospodárske budovy alebo areály. Hranica medzi intravilánom a extravilánom je obvykle vedená pozdĺž vonkajšieho obvodu zastavaných a priliehajúcich plôch.

Význam Intravilánu v Ekonomike

Intravilán má významný vplyv na ekonomiku obcí a miest. Táto oblasť je obvykle husto obývaná a často slúži ako centrum obchodu, služieb a kultúry. Investície do rozvoja intravilánu môžu zvýšiť atraktivitu miesta pre obyvateľov aj podnikateľov. To môže viesť k zvýšeniu cien nehnuteľností a ekonomickému rastu v tejto oblasti.

Záver

Intravilán je dôležitým pojmom v oblasti reality a územného plánovania. Predstavuje zastavané plochy obcí a miest, ktoré majú významný vplyv na ekonomiku a kvalitu života obyvateľov. Správne plánovanie a rozvoj intravilánu s ohľadom na ekonomické a sociálne potreby môže prispieť k udržateľnému rastu a prosperite lokalít.

je súhrnné označenie pre zastavané plochy obcí, poprípade pre zastavané plochy a plochy určené k zástavbe. Intravilánom sa niekedy rozumie časť územia obce, ktorá je z väčšej časti zastavaná. Zahrňuje samotné zastavané plochy a k nim priliehajúce plochy – záhrady, komunikácie, súkromnú a verejnú zeleň, toky a vodné plochy. V takomto prípade je hranica medzi intravilánom a extravilánom obvykle vedená po spoločnom vonkajšom obvode zastavaných a priliehajúcich plôch. Do intravilánu obvykle nie sú zahrnuté osamelé budovy, menšie osady, osamotené priemyselné a poľnohospodárske budovy či areály.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥