Geometrický plán

Význam Geometrického Plánu v Právnych Úkonoch a Katastri Nehnuteľností

Geometrický plán je dôležitým právnym a katastrálnym dokumentom, ktorý poskytuje podklad pre právne úkony týkajúce sa nehnuteľností. Tento článok preskúma význam a postup vyhotovenia geometrického plánu, a to najmä pri rozdelení pozemkov a zmene vlastníckych pomeroch na nehnuteľnostiach.

Definícia Geometrického Plánu

Geometrický plán je právny dokument, ktorý obsahuje presné geodetické a katastrálne informácie o určitej časti nehnuteľnosti. Jeho účelom je zabezpečiť jasné a presné určenie hraníc nehnuteľnosti, najmä v prípade, keď dochádza k právnym úkonom, ktoré sa týkajú len časti pozemku.

Vytvorenie Geometrického Plánu

Geometrický plán je výsledkom zememeračskej činnosti, ktorý vyhotovuje geodet. V prípade, že na časti pozemku dôjde ku zmene vlastníckych práv alebo iným úpravám, ktoré ovplyvňujú jeho hranice, je potrebné vyhotoviť geometrický plán. Tento dokument obsahuje presné údaje o rozmeroch, hraniciach a umiestnení nehnuteľnosti na základe geodetických meraní a katastrálnych informácií.

Legálna Platnosť

Geometrický plán musí byť autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra, ktorá vedie evidenciu dotknutých nehnuteľností. Jeho legálna platnosť zabezpečuje, že všetky právne úkony a zmeny, ktoré sa týkajú daných nehnuteľností, sú jasne a presne zdokumentované a zapísané v katastri nehnuteľností.

Záver

Geometrický plán je kľúčovým nástrojom pri právnych úkonoch a zmene vlastníckych pomeroch na nehnuteľnostiach. Jeho vyhotovenie a legálne potvrdenie zabezpečuje, že všetky zmeny na pozemku sú presne zdokumentované a zohľadnené v katastri nehnuteľností. Tým sa zabezpečuje právna istota a transparentnosť vo vlastníckych právach k nehnuteľnostiam.

je podklad k niektorým právnym úkonom. Je potrebný ak sa právny úkon týka len časti nehnuteľnosti. Napríklad pri rozdelení pozemkov, aby bolo jasné kadiaľ vedie novovzniknutá hranica, atď. Geometrický plán musí byť autorizačne autorizovaným geodetom a úradne potvrdený správou katastra ktorá eviduje dotknuté nehnuteľnosti

je výsledkom zememeračských činnosti, ktorý sa vyhotovuje geodetom v prípade, že na časti pozemku dôjde ku zmene, ktorú je potrebné zapísať a zakresliť v katastri nehnuteľností.

Výsledkom zememeračských činnosti, ktorý sa vyhotovuje geodetom v prípade, že na časti pozemku dôjde ku zmene, ktorú je potrebné zapísať a zakresliť v katastri nehnuteľností.

Komentáre k článku Geometrický plán (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥