Malus

Malus v Poisťovníctve: Opatrenie na Podporu Zodpovedného Vodičského Správania

Malus je dôležitým pojmom v oblasti poisťovníctva, ktorý sa využíva na hodnotenie vodičského správania a riadenia rizika na cestách. Tento článok sa bude venovať definícii, účelu a významu Malusu v poisťovníctve.

Definícia Malusu

Malus je opatrenie alebo hodnotenie, ktoré využívajú poisťovne v prípade často vyskytujúceho sa plnenia zodpovednosti pri havárii alebo iných škodách spôsobených vodičom. Jeho cieľom nie je poškodiť vodiča alebo majiteľa vozidla, ale skôr viesť k zodpovednejšiemu chovaniu na cestách a zabrániť zneužívaniu poistenia zodpovednosti.

Malus je latinské slovo pre „zlý“ a označuje postih poisteného z dôvodu nepriaznivého škodového priebehu poistenia. Toto opatrenie sa obvykle uplatňuje formou prirážky na poistnom od poistného obdobia, nasledujúceho po vzniku poistnej udalosti.

Účel a Význam Malusu

Cieľom Malusu je motivovať vodičov k bezpečnému a zodpovednému vodičskému správaniu. Vodiči, ktorí spôsobujú časté škody alebo nehody, budú postihnutí zvýšenými poistnými prirážkami v rámci svojich poistení. Týmto spôsobom sa má zabezpečiť, že vodiči budú viac dbať na prevenciu nehôd a dodržiavanie dopravných predpisov.

Malus je opakom pojmu „bonus,“ ktorý sa vzťahuje na odmeny a zľavy pre vodičov s dobrým vodičským záznamom a nízkym počtom nehôd. Vodiči, ktorí nepreukážu zodpovedné správanie na cestách, budú mať vyššie náklady na poistenie.

Použitie Malusu

Malus sa používa v rôznych druhoch poistenia, vrátane poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom. Poisťovne môžu používať rôzne stupnice a kritériá na stanovenie, kedy a ako sa Malus uplatní na poistné prémie.

V praxi môže toto opatrenie znamenať, že vodiči, ktorí spôsobia nehodu alebo majú vysoký počet škôd, budú platiť vyššie poistné prémie v porovnaní s bezškodovými vodičmi. Poistenec, ktorý zostane bez nehody po určitý časový interval, môže byť odmenený znížením Malusu alebo získaním bonusu.

Záver

Malus je dôležitým nástrojom v oblasti poisťovníctva, ktorý slúži na určenie výšky poistných prémii pre poistencov na základe ich poistnej histórie a rizikového správania. Jeho cieľom je motivovať vodičov k bezpečnejšiemu správaniu na cestách a zároveň odmeňovať tých, ktorí sa vyhýbajú nehodám a škodám. Správne použitý Malus môže prispieť k bezpečnejšiemu cestnej premávke a spravodlivejšiemu rozdeľovaniu nákladov na poistenie medzi všetkými poistencami.

Opatrenie alebo hodnotenie, ktoré využívajú poisťovne v prípade často vyskytujúceho sa plnenia zodpovednosti a ktorého zámerom nie je poškodiť vodiča alebo majiteľa vozidla, ale viesť k zodpovednejšiemu chovaniu na cestách a zabrániť zneužívaniu poistenia.

Z latinčiny – zlý. Je opakom bonusu a bude využívaný poisťovňami v prípade častého plnenia z poistenia zodpovednosti. Jeho zámerom nie je poškodiť vodiča, alebo majiteľa vozidla, ale viesť k zodpovednejšiemu chovaniu na ceste a zabrániť zneužívaniu poistenia zodpovednosti. Prvé roky bude regulovaný, potom ho budú poisťovne zrejme môcť stanoviť podľa vlastnej úvahy.

Postih poisteného z dôvodu nepriaznivého škodového priebehu poistenia. Malus sa zvyčajne uskutočňuje formou prirážky na poistnom od poistného obdobia, nasledujúceho po vzniku poistnej udalosti.

Z latinčiny zlý. V poisťovníctve ide o opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok priebehu poistenia, alebo horšieho ako stanoveného (kalkulovaného) rizika. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.

Opak bonusu, teda prirážku k stanovenému poistnému v prípade nesplnenia stanovených podmienok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥