mimoriadne poistné

Mimoriadne poistné v poisťovníctve

Mimoriadne poistné predstavuje poistné, ktoré je zaplatené poistníkom nad rámec bežného poistného uvedeného v poistnej zmluve. Toto dodatočné poistné je platné za predpokladu, že bolo uhradené na základe žiadosti o mimoriadne poistné, ktoré bolo akceptované zo strany poistiteľa. Je dôležité poznamenať, že mimoriadne poistné má charakter jednorazového poistného, čo znamená, že jeho uhradením nedochádza k uzatvoreniu novej poistnej zmluvy.

Charakteristika mimoriadneho poistného

Mimoriadne poistné je výnimočným platbou, ktorú poistník robí nad rámec pravidelných mesačných, ročných alebo iných dohodnutých platieb vo svojej poistnej zmluve. Dôvody, prečo by poistník mohol uvažovať o zaplatení mimoriadneho poistného, môžu byť rôznorodé.

Dôvody pre zaplatenie mimoriadného poistného

Mimoriadne poistné môže byť zaplatené z rôznych dôvodov:

  • Navýšenie poistného krytia: Poistník môže rozhodnúť o navýšení poistného krytia v priebehu trvania poistnej zmluvy, čo môže vyžadovať zaplatenie mimoriadneho poistného.
  • Rizikové faktory: Ak sa zvýši riziko poisteného objektu alebo osoby (napr. v prípade poistnej zmluvy na majetok), poistník môže byť povinný zaplatiť mimoriadne poistné na pokrytie tohto zvýšeného rizika.
  • Zmena okolností: Zmeny životných alebo pracovných okolností poistníka môžu viesť k potrebe úpravy poistného, čo môže zahŕňať aj zaplatenie mimoriadneho poistného.

Záver

Mimoriadne poistné je dodatočné poistné, ktoré poistník zaplatí nad rámec bežného poistného, aby sa zabezpečil proti špecifickým rizikám alebo zmenám v poistnej zmluve. Je dôležité starostlivo preštudovať podmienky poistnej zmluvy a konzultovať s poisťovňou, ak máte záujem o zaplatenie mimoriadneho poistného. Týmto spôsobom môžete zabezpečiť, že vaša poistná zmluva bude odpovedať vašim aktuálnym potrebám a situácii.

Poistné zaplatené Poistníkom nad rámec Poistného uvedeného v Poistnej zmluve za predpokladu, že bolo uhradené na základe Žiadosti o Mimoriadne poistné akceptovanej zo strany Poistiteľa. Mimoriadne poistné má charakter jednorazového Poistného, jeho uhradením však nedochádza k uzatvoreniu novej Poistnej zmluvy.

Poistné zaplatené poistníkom jednorazovo, nad rámec bežného poistného počas trvania poistenia.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥