Lomené poistenie

Lomené poistenie: Špecifický prístup k poisteniu prepravovaných zásielok

Situácia, pri ktorej dochádza k poisteniu prepravovanej zásielky u dvoch poisťovní napr. pri dopravnej parite FOB prístav nalodenia alebo FCO hranica. V prípade vzniku poistnej udalosti, ak nebol poškodený obal zásielky, ale len jej obsah, dochádza k problémom pri preukazovaní, na ktorom úseku ku škode došlo a teda ktorá poisťovňa má hradiť vzniknutú škodu. Pri prechode rizika v uvedených dopravných paritách (i ďalších) nedochádza ku kvalitatívnej prebierke tovaru, iba k vonkajšej obhliadke či obal nie je poškodený.

Lomené poistenie predstavuje špecifický prístup k poisteniu prepravovanej zásielky, ktorý sa vyskytuje v prípadoch, keď je zásielka poistená u dvoch rôznych poisťovní. Táto situácia môže nastať napríklad pri použití dopravnej parity FOB prístav nalodenia alebo FCO hranica, kde dochádza k prechodu rizika a zodpovednosti medzi stranami v určitom bode časového a miestneho kontextu.

Problémy s Lomeným poistením

V prípade vzniku poistnej udalosti, ako je poškodenie zásielky, sa môžu vyskytnúť problémy pri určovaní, ktorá poisťovňa má niesť zodpovednosť za vzniknutú škodu. Tieto problémy sa často objavujú v prípadoch, keď nebol poškodený obal zásielky, ale len jej obsah. Pre poisťovne je v takýchto situáciách náročné preukázať, na ktorom úseku prepravy došlo k škode, a teda ktorá poisťovňa má niesť náklady na náhradu škody.

V dopravnej parite FOB prístav nalodenia alebo FCO hranica dochádza k prechodu rizika v určitom bode. To znamená, že na tomto mieste sa mení zodpovednosť za zásielku medzi kupujúcim a predávajúcim. V praxi to znamená, že nedochádza k dôkladnej kvalitatívnej prebierke tovaru, iba k vonkajšej obhliadke a zabezpečeniu, že obal nie je poškodený.

Riešenia pre Lomené poistenie

Pre riešenie problémov spojených s Lomeným poistením je dôležité mať presne definované podmienky a zodpovednosti v obchodnej zmluve. Je dôležité určiť, ktorá strana nesie riziko škody v rôznych fázach prepravy a uzatvoriť poistenie v súlade s týmito dohodnutými podmienkami.

Okrem toho môže byť užitočné konzultovať s odborníkmi v oblasti poisťovníctva a práva, aby sa predišlo nejasnostiam a konfliktom medzi poisťovňami v prípade vzniku poistnej udalosti. Je dôležité, aby sa všetky strany dohodli na jasných pravidlách a postupoch v prípade, že dojde k škode na prepravovanej zásielke.

Záver

Lomené poistenie predstavuje špecifický prístup k poisteniu prepravovanej zásielky, ktorý môže spôsobiť problémy pri určovaní zodpovednosti za vzniknutú škodu. Je dôležité, aby sa strany dohodli na jasných podmienkach a postupoch v obchodných zmluvách a konzultovali s odborníkmi v oblasti poisťovníctva a práva, aby sa predišlo nejasnostiam a konfliktom v prípade poistnej udalosti.

Situácia, pri ktorej dochádza k poisteniu prepravovanej zásielky u dvoch poisťovní napr. pri dopravnej parite FOB prístav nalodenia alebo fco hranica. V prípade vzniku poistnej udalosti, ak nebol poškodený obal zásielky, ale len jej obsah, dochádza k problémom pri preukazovaní, na ktorom úseku ku škode došlo a teda ktorá poisťovňa má hradiť vzniknutú škodu. Pri prechode rizika v uvedených dopravných paritách (i ďalších) nedochádza ku kvalitatívnej prebierke tovaru, iba k vonkajšej obhliadke či obal nie je poškodený.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥