Európska komisia

Európska komisia: Významný hráč v rámci Európskej integrácie

Jedna z najvýznamnejších inštitúcií EÚ, ktorej úlohou je takmer výlučné právo navrhovať právne normy Európskeho spoločenstva.

Európska komisia, často označovaná jednoducho ako „Komisia,“ je jednou z kľúčových inštitúcií Európskej únie (EÚ) s významnou rozhodovacou právomocou v rámci európskej integrácie. Táto inštitúcia hrá kľúčovú úlohu pri tvorbe právnych noriem a politík, ktoré ovplyvňujú členské štáty EÚ. V tomto článku sa budeme venovať významu, fungovaniu a úlohám Európskej komisie.

Význam Európskej komisie

Európska komisia má zásadný význam pre fungovanie EÚ, pretože jej úlohou je navrhovať právne normy a politiky, ktoré následne schvaľuje Európsky parlament a Rada EÚ. Toto právo navrhovať legislatívu dáva Komisii výnimočnú moc v rámci európskej legislatívy. Jej návrhy sa týkajú rôznych oblastí, vrátane hospodárstva, obchodu, životného prostredia, bezpečnosti a mnohých ďalších.

Fungovanie Európskej komisie

Európska komisia je zložená z komisárov, ktorých počet zodpovedá počtu členských štátov EÚ, pričom každý členský štát má svojho komisára. Komisári sú vymenúvaní na päťročné obdobia a schvaľuje ich Európsky parlament. Predseda Európskej komisie je jej najvyšším predstaviteľom a momentálne to je José Manuel Durao Barroso. Každý komisár má na starosti určité portfólio, ktoré zahŕňa konkrétne oblasti politiky.

Úlohy Európskej komisie

Európska komisia má rozsiahle úlohy a povinnosti voči EÚ a jej členským štátom:

  • Zabezpečuje správne fungovanie EÚ a vykonávanie európskeho práva v členských štátoch.
  • Navrhuje legislatívu a politiky, ktoré majú posilniť európsku integráciu.
  • Monitoruje hospodársku súťaž v rámci EÚ a zasahuje v prípade narušenia pravidiel.
  • Zastupuje EÚ vo vzťahoch s inými krajinami a organizáciami, ako napríklad pri rokovaniach v Svetovej obchodnej organizácii (WTO).
  • Dbá na to, aby členské štáty plnili svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v EÚ.

Európska komisia je takýmto spôsobom motormi európskej integrácie a zohráva kľúčovú úlohu v procese tvorby a uplatňovania európskeho práva a politík.

Jedna z najvýznamnejších inštitúcií EÚ, ktorej úlohou je takmer výlučné právo navrhovať právne normy Európskeho spoločenstva.

(EK) – Inštitúcia Spoločenstva poverená zabezpečovaním správneho fungovania Spoločenstva, tiež známa ako Európska komisia alebo Komisia

jedna z najvýznamnejších inštitúcií EÚ. Často sa nazýva vládou únie, no z politologického hľadiska to nie je úplne korektné prirovnanie. Najvýznamnejšou úlohou komisie je takmer výlučné právo navrhovať právne normy Európskeho spoločenstva. Komisia tiež môže kedykoľvek svoj legislatívny návrh z rokovania Rady alebo Európskeho parlamentu stiahnuť. Komisia disponuje aj výkonnými právomocami (najmä v oblasti politiky hospodárskej súťaže). V oblastiach, kde Rada poverila Komisu zákonodarnými a výkonnými úlohami, funguje tzv. komitológia. Komisia tiež zastupuje úniu navonok (napríklad pri rokovaní WTO) a dbá na to, aby si členské štáty plnili všetky povinnosti vyplývajúce z členstva. Od novembra 2004 má komisia 25 členov (princíp jedna krajina-jeden komisár) a jej predsedom je José Manuel Durao Barroso. Slovenským zástupcom je Ján Figeľ. Od roku 2014 budú mať v komisii zastúpenie len dve tretiny členských štátov. Komisári a ich kabinety majú na starosti generálne direktoráty (DG).

najvyšší výkonný orgán Európskej únie s rozsiahlou rozhodovacou právomocou. Navrhuje legislatívu Európskej únie, kontroluje dodržiavanie tejto legislatívy v členských štátoch Európskej únie a zastupuje Európsku úniu voči členským štátom aj navonok. Z prevažnej časti spravuje rozpočet Európskej únie;

– je iniciátorom rozhodovacieho procesu EÚ a jej výkonným a správnym orgánom. Jej úlohou je zabezpečovanie hladkého fungovania spoločného trhu a zastupovanie záujmov EÚ vo vnútri i navonok. Niekedy je považovaná za vládu EÚ. Kolégium komisárov spolu s p

Najvyšší výkonný orgán Európskej únie s rozsiahlou rozhodovacou právomocou.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥