Diskriminácia

Diskriminácia: Porušenie základných ľudských práv

Diskriminácia predstavuje neodôvodnené a neprimerané rozlišovanie alebo zasiahnutie voči jednotlivcom na základe ich charakteristík, ako sú farba kože, pohlavie, sexuálna orientácia, národnosť, sociálna trieda, etnická príslušnosť a ďalšie. Tento jav je v rozpore so základnými ľudskými právami a hodnotami rovnosti a spravodlivosti.

Formy a dopady diskriminácie

Diskriminácia sa môže prejavovať vo viacerých formách, od priamej diskriminácie, ktorá je zameraná priamo proti určitej skupine, až po nepriamu diskrimináciu, ktorá vzniká zdanlivo neutrálnymi pravidlami alebo postupmi. Diskriminácia má široké sociálne a individuálne dôsledky, vrátane negatívneho vplyvu na duševné a fyzické zdravie, príležitosti v zamestnaní a vzdelávaní.

Boj proti diskriminácii

Boj proti diskriminácii zahŕňa širokú škálu opatrení, vrátane zákonodarstva, osvetových kampaní a vzdelávacích programov. Zameriava sa na zvyšovanie povedomia o diskriminácii, podporu rovnosti a zabezpečenie právneho rámca na ochranu pred diskrimináciou.

Význam medzinárodného práva a inštitúcií v boji proti diskriminácii

Medzinárodné právo a organizácie, ako sú OSN a Rada Európy, hrajú kľúčovú úlohu v nastavovaní noriem a monitorovaní prípadov diskriminácie. Zavádzajú právne nástroje a poskytujú platformu pre diskusiu a spoluprácu medzi štátmi na odstraňovaní diskriminácie.

Diskriminácia je súdenie niekoho a zasiahnutie voči nemu na základe zjavne bezvýznamných charakteristík ako je napríklad farba kože, pohlavie, sexuálna orientácia, národnosť, sociálna trieda, etnická príslušnosť a pod.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥