Diskont

Diskont v kontexte faktoringu a financovania

Diskont, známy aj ako discount, je úroková zrážka z úveru za obdobie od jeho predčasného splatenia do termínu riadnej splatnosti. Tento pojem má zásadný význam v oblasti faktoringu a financovania pohľadávok.

Diskont pri odkúpení zmeniek a pohľadávok

Bežnou praxou v oblasti faktoringu je diskont pri odkúpení zmeniek alebo pohľadávok pred ich splatnosťou. V takomto prípade faktoringová spoločnosť odkupuje pohľadávky za cenu nižšiu, než je ich nominálna hodnota, pričom rozdiel predstavuje diskont.

Výpočet diskontu a jeho vplyv na financovanie

Výška diskontu je určená na základe úrokovej sadzby a časového obdobia do splatnosti pohľadávky. Bankový diskont, ktorý používajú komerčné banky, je často závislý od úrovne úrokovej sadzby emisnej banky. Diskont teda predstavuje náklady spojené s predčasným získaním financií.

Diskont v faktoringových operáciách

V rámci faktoringu sa diskont týka úrokovej miery, ktorá je aplikovaná na zálohovo poskytnuté finančné prostriedky klientom výmenou za postúpené pohľadávky. Výška diskontu je dohodnutá v zmluve o faktoringu a je dôležitou súčasťou celkovej ceny za faktoringové služby.

Discount (diskont) – úroková zrážka z úveru za dobu od jeho predčasného splatenia do termínu riadnej splatnosti. Diskont sa spravidla používa pri odkúpení zmeniek, resp. pohľadávok pred ich splatnosťou. Úroková sadzba zo strany komerčnej banky (bankový diskont) je závislá od úrovne úrokovej sadzby (eskontnej sadzby) emisnej banky. Faktoringová spoločnosť rozumie pod diskontom úrokovú mieru aplikovanú na zálohovo poskytnuté finančné prostriedky klientom oproti postúpeným pohľadávkam, ktorej výška je vopred dohodnutá v zmluve o faktoringu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Discount.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥