Operačný program, OP

Operačný program (OP) – Nástroj Európskej Integrácie

Operačný program (OP) je dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou. Jeho cieľom je určiť stratégiu rozvoja a prioritné oblasti, na ktoré sa bude v rámci európskej integrácie žiadať o finančnú pomoc z niektorého z fondov Európskej únie, alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia, z Kohézneho fondu.

Definícia Operačného Programu

Operačný program je kľúčový dokument, ktorý sa používa na plánovanie a riadenie finančných prostriedkov EÚ určených pre členské štáty. Jeho vytvorenie je súčasťou procesu programovania štrukturálnych fondov a kohézneho fondu v rámci európskej politiky súdržnosti. Každý Operačný program zahŕňa špecifické priority, opatrenia a aktivity, ktoré sú navrhnuté tak, aby podporili rozvoj a súdržnosť v rámci Európskej únie.

Typy Operačných Programov

Existujú rôzne typy Operačných Programov, vrátane Sektorových operačných programov (SOP) a Regionálnych operačných programov (ROP). SOP sa zaoberajú konkrétnymi sektormi ekonomiky, zatiaľ čo ROP sa sústreďujú na konkrétne regióny. Tieto programy majú rôzne ciele a priority, ktoré sa líšia podľa potrieb a špecifík jednotlivých členských štátov.

Význam pre Európsku Integráciu

Operačné programy sú kľúčovým nástrojom európskej integrácie, pretože umožňujú členským štátom využiť finančnú pomoc EÚ na podporu rozvoja a hospodárskej súdržnosti. Tieto programy prispievajú k naplneniu cieľov európskej politiky súdržnosti, vrátane znižovania hospodárskej a sociálnej nerovnosti medzi regiónmi a podporovania udržateľného rozvoja.

Dokument predložený členským štátom a prijatý Komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, na ktorých dosiahnutie sa bude žiadať pomoc z niektorého fondu alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z Kohézneho fondu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥