nepoužiteľný odpad

Nepoužiteľný odpad v kontexte výroby

Nepoužiteľný odpad je dôležitým pojmom v oblasti výroby a správy materiálov. Označuje časť surovín alebo materiálov, ktorá zostáva po ich použití v výrobnom procese a nemôže byť viac použitá na rovnaké účely. Tento pojem zahŕňa aj časť nepodarkov, ktorá už úplne stratila svoju pôvodnú hodnotu.

Rozdelenie nepoužiteľného odpadu

Nepoužiteľný odpad sa delí na dve hlavné kategórie:

  1. Odpad, ktorý nie je vhodný na opätovné použitie: Táto časť odpadu už nemá žiadnu hodnotu a nie je možné ju opätovne využiť na rovnaký účel. Ide o materiály alebo suroviny, ktoré sa stali nepoužiteľnými.
  2. Odpad, ktorý by mohol byť recyklovaný: Existuje časť odpadu, ktorá by teoreticky mohla byť recyklovaná a využitá na výrobu iných surovín alebo materiálov. Tento druh odpadu by mohol byť správne spracovaný a znovu využitý v výrobnom procese.

Význam správy nepoužiteľného odpadu

Správa nepoužiteľného odpadu je dôležitou súčasťou udržateľnej výroby. Efektívna správa pomáha minimalizovať odpad a znižuje negatívny vplyv výroby na životné prostredie. Firma by mala mať v mieste postupy a stratégie na znižovanie množstva nepoužiteľného odpadu a zabezpečenie recyklácie tam, kde je to možné.

Výpočet množstva nepoužiteľného odpadu

Množstvo nepoužiteľného odpadu je často vyjadrené v percentách. Je to čiastočne dané množstvom surovín a materiálov, ktoré sú potrebné na výrobu jednej jednotky produktu. Čistá požadovaná kalkulácia berie do úvahy aj odpad v surovinách a ďalších materiáloch. Tento odpad sa snaží minimalizovať a znížiť na minimum.

Záver

Nepoužiteľný odpad je dôležitým faktorom v oblasti výroby a správy materiálov. Efektívna správa odpadu pomáha minimalizovať znečistenie životného prostredia a zlepšuje udržateľnosť výroby. Firmy by mali vynakladať úsilie na minimalizáciu nepoužiteľného odpadu a využívať recykláciu na znovupoužitie materiálov tam, kde je to možné.

1. Taká časť surovín, alebo iných materiálov ktorá zostáva po ich použití vo výrobnom procese a ktorá nebude môcť byť viac použitá na podobné účely. 2. Taká časť nepodarkov, ktorá už úplne stratila svoju pôvodnú hodnotu. Bolo by možné znovu použiť časť odpadu ako surovinu pre výrobu inej suroviny, alebo iných materiálov z ktorých tento odpad vznikol. Množstvo nepoužiteľného odpadu: čiastočne dané množstvom surovín a ostatných materiálov požadovaných pre výrobu na jednotku produkcie, čistá požadovaná kalkulácia berie do úvahy odpad v surovinách a ďalšom materiály. Tento odpad je vo všeobecnosti vyjadrený v percentách a reprezentuje percentá naviac surovín a ďalších materiálov požadovaných na jednotku produkcie z dôvodu odpadu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥