Ukazovateľ Sharpa

Tento ukazovateľ, ktorého vzorec je vypočítaný laureátom Nobelovej ceny Billom Sharpom, poukazuje na vzťah výnosu a rizika, presnejšie povedané meria zvýšený výnos na jednotku rizika. Ukazovateľ sa určuje ako vzťah priemerného ročného zvýšeného výnosu fondu v porovnaní s výnosom bezrizikových investičných nástrojov (teda pokladničných poukážok s lehotou ich preplatenia 90 dní) voči štandardnej odchýlke (premenlivosti) zvýšenej výnosnosti fondu, ktorá odráža jej zmenu od jedného obdobia (napríklad mesiaca) k druhému. Čím je ukazovateľ Sharpa väčší, tým je vyššia historická výnosnosť fondu na jednotku rizika. Ukazovateľ Sharpa sa počíta na základe nasledovného vzorca: kde: – výnosnosť portfólia fondu – výnosnosť bezrizikového nástroja – priemerný zvýšený výnos portfólia vo vzťahu k výnosnosti bezrizikového nástroja – priemerná kvadratická odchýlka zvýšenej výnosnosti portfólia fondu Pre výpočet ukazovateľa Sharpa pre fondy, spoločnosť Morningstar používa priemernú výnosnosť 90 dňových pokladničných poukážok za 36 mesiacov a priemernú výnosnosť fondu za to isté obdobie. Rozdiel medzi ukazovateľom celkovej priemernej mesačnej výnosnosti fondu a priemernej mesačnej výnosnosti pokladničných poukážok predstavuje zvýšenú výnosnosť fondu. Potom sa vypočítava zvýšená výnosnosť fondu v ročnom vyjadrení tak, že mesačný výsledok sa vynásobí číslom 12. Potom sa táto hodnota delí na štandardnú odchýlku zvýšenej výnosnosti fondu v ročnom vyjadrení. Na rozdiel od ukazovateľa alfa, ukazovateľ Sharpa hodnotí iný aspekt efektívnosti portfólia fondu, pretože pri jeho výpočte sa používa iný ukazovateľ rizika. Namiesto ukazovateľa beta je to ukazovateľ štandardná odchýlka. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Sharpe ratio.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *