Pokuta

Pokuta v Kontexte Územnej Samosprávy

– starosta môže FO alebo PO udeliť pokutu, ak poruší nariadenie, neudržuje čistotu a poriadok, nesplní povinnosť uloženú starostom.

Pokuta je ekonomický nástroj, ktorý má v územnej samospráve významný význam. Využíva sa na presadzovanie pravidiel a nariadení, ktoré slúžia k udržaniu verejného poriadku, bezpečnosti a čistoty v danom území. Tento článok sa zameria na význam a použitie pokút v územnej samospráve na Slovensku.

Úloha Pokút v Územnej Samospráve

Pokuty v územnej samospráve majú niekoľko dôležitých úloh:

 • Presadzovanie Pravidiel: Jednou z hlavných úloh pokút je zabezpečiť, aby občania a podniky dodržiavali miestne pravidlá a nariadenia. Tieto pravidlá môžu zahŕňať povinnosť udržiavať verejný priestor v čistote a poriadku, rešpektovať stavebné predpisy alebo dodržiavať miestne nariadenia týkajúce sa verejného zdravia a bezpečnosti.
 • Financovanie Samosprávy: Pokuty môžu prispieť k financovaniu miestnych samospráv a obcí. Peniaze z pokút sa často používajú na pokrytie nákladov spojených s verejnými službami a údržbou infraštruktúry.
 • Zvyšovanie Zodpovednosti: Využitie pokút môže motivovať občanov a podnikateľov, aby sa správali zodpovedne a dodržiavali miestne pravidlá. V prípade nedodržiavania môžu čeliť finančným sankciám, čo je silný stimulátor na dodržiavanie predpisov.

Proces Udelenia Pokuty

Proces udelenia pokuty v územnej samospráve sa obvykle riadi nasledovnými krokmi:

 1. Porušenie Pravidla: Pokuta sa udelená vo väčšine prípadov na základe porušenia miestneho nariadenia alebo predpisu. Môže ísť o rôzne typy porušení, vrátane neudržiavania verejného priestoru, stavieb bez povolenia alebo nesprávneho využitia verejných zón.
 2. Upozornenie a Konanie: Vo väčšine prípadov má osoba alebo podnikateľ, ktorý porušil pravidlo, právo na upozornenie od príslušných orgánov samosprávy. Toto upozornenie môže obsahovať informácie o porušení a termíne na jeho odstránenie alebo napravenie.
 3. Udelenie Pokuty: Ak porušenie nie je odstránené alebo napravené v stanovenom termíne, môže starosta alebo iný príslušný úradník udeliť pokutu. Pokuta môže byť stanovená na základe vážnosti porušenia a miestnych predpisov.
 4. Odvolanie: Osoba alebo podnikateľ, ktorý dostane pokutu, má často právo na odvolanie. To znamená, že môžu požiadať o preskúmanie svojho prípadu alebo predložiť odôvodnenie, prečo by nemali byť pokutovaní.
 5. Platba Pokuty: Ak sa po odvolaní potvrdí udelenie pokuty, osoba alebo podnikateľ musí zaplatiť pokutu do stanoveného termínu. V opačnom prípade môže čeliť ďalším právnym krokom, vrátane súdneho konania.

Prečo Sa Udeľujú Pokuty

Pokuty sa udelené z viacerých dôvodov, vrátane:

 • Presadzovanie Miestnych Predpisov: Pokuty slúžia na presadzovanie miestnych nariadení a predpisov, ktoré sú ustanovené s cieľom udržiavať verejný poriadok a bezpečnosť v územnej samospráve.
 • Ochrana Verejného Priestoru: Pokuty môžu byť udelené aj na ochranu verejných priestorov, vrátane parkov, pláží a ďalších verejných miest, ktoré majú byť udržiavané v čistote a bezpečí.
 • Regulácia Podnikateľskej Činnosti: Územná samospráva môže ukladať pokuty na reguláciu podnikateľskej činnosti, ako je prevádzka reštaurácií, obchodov a iných podnikov.
 • Ekologická Ochrana: Pokuty môžu byť udelené na ochranu životného prostredia, vrátane znečisťovania vôd, ovzdušia alebo nedovoleného odstraňovania odpadu.

Záver

Proces udelenia pokuty v územnej samospráve je dôležitým nástrojom na presadzovanie miestnych predpisov a udržiavanie verejného poriadku. Pokuty sa udelené na základe porušenia miestnych nariadení a predpisov, a ich výška môže byť stanovená podľa vážnosti porušenia a miestnych predpisov. Osoby alebo podnikatelia, ktorí dostanú pokutu, majú právo na odvolanie a možnosť predložiť svoje argumenty.

– starosta môže FO alebo PO udeliť pokutu do 200 000, – Sk, ak poruší nariadenie, neudržuje čistotu a poriadok, nesplní povinnosť uloženú starostom.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥