Poistné riziko

Pojem: Poistné riziko

Poistné riziko je základným pojmom v oblasti poisťovníctva, ktorý definuje možnosť vzniku náhodných udalostí, na ktoré je možné uzatvoriť poistnú zmluvu na základe stanovených poistnotechnických podmienok.

Poistné riziko sa týka situácií, ktoré môžu nastať a spôsobiť škodu, a to buď majetkovej, zdravotnej, alebo iného druhu, a na ktoré sa klienti obracajú na poisťovne s cieľom ochrany pred finančnými následkami týchto udalostí. Pre poisťovne je poistné riziko základným faktorom pri určovaní poistných prémii a stanovení podmienok poistných zmlúv.

Poistné riziko môže byť rôznorodé a závisí od typu poistenia. Napríklad v prípade majetkového poistenia sa poistné riziko týka možných škôd na majetku, ako sú nehody, krádeže alebo požiare. V prípade životného poistenia sa poistné riziko týka úmrtia poistenej osoby.

Pre poisťovne je kľúčové správne zhodnotiť poistné riziko a stanoviť primerané poistné prémie tak, aby boli schopné kryť prípadné poistné udalosti a zároveň zabezpečili udržateľnosť svojich operácií. To znamená, že poisťovne musia mať presné štatistické údaje a analýzy o rôznych rizikách a ich pravdepodobnosti výskytu.

Poistné riziko je teda základným kameňom celého systému poisťovníctva. Bez schopnosti správne identifikovať, kvantifikovať a riadiť tieto riziká by poisťovne nemohli existovať a poskytovať ochranu a bezpečnosť klientom.

Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe poistnotechnických podmienok.

možnosť vzniku náhodnej udalosti, s ktorou je spojená povinnosť poistiteľa poskytnúť poistné plnenie.

Riziko, na ktoré môže poisťovňa uzavrieť poistnú zmluvu na základe daných podmienok.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥