poistné plnenie

Pojem: Poistné plnenie

Suma vyplácaná pri vzniku poistnej udalosti – maximálne do výšky poistnej čiastky zvýšenej o prípadné podiely na prebytku poistného.

Poistné plnenie je kľúčovým pojmom v oblasti poisťovníctva a predstavuje finančnú kompenzáciu, ktorú poisťovateľ poskytuje poisteným osobám v prípade vzniku poistnej udalosti. Toto plnenie je určené na pokrytie škôd a straty, ktoré poistné udalosti spôsobili, a je obvykle dohodnuté v rámci poistnej zmluvy.

Poistné plnenie má nasledujúce kľúčové charakteristiky:

  • Finančná suma: Je to suma peňazí, ktorú poisťovateľ vypláca poisteným osobám v prípade vzniku poistnej udalosti. Táto suma môže byť stanovená v absolútnych hodnotách alebo relatívnych hodnotách a závisí od dohodnutých poistných podmienok a poistnej čiastky uvedenej v poistnej zmluve.
  • Uplatnenie nároku: Poistné plnenie je poskytované v súlade s obsahom poistnej zmluvy. Poistená osoba musí preukázať, že má nárok na poistné plnenie, a musí spĺňať stanovené podmienky pre jeho vyplatenie.
  • Maximálna výška: Poistné plnenie nemôže prekročiť maximálnu výšku poistnej čiastky uvedenej v poistnej zmluve. Ak škoda presahuje túto sumu, poisťovateľ neposkytne ďalšiu kompenzáciu.
  • Podiely na prebytku: V niektorých prípadoch môže byť časť poistného plnenia vyplatená aj vo forme podielov na prebytku poistného, ak to stanovuje poistná zmluva a poisťovateľ dosiahol zisk.

Poistné plnenie je základným cieľom poisťovacích spoločností – poskytuje finančnú istotu a ochranu poisteným osobám v prípade nepredvídaných udalostí a rizík, ktoré môžu postihnúť majetok, zdravie alebo životy. Je dôležité mať jasné pochopenie tohto pojmu pri výbere a uzatváraní poistnej zmluvy, pretože to ovplyvňuje rozsah krytia a kompenzácie, ktorú môžete očakávať v prípade poistnej udalosti.

Suma vyplácaná pri vzniku poistnej udalosti – maximálne do výšky poistnej čiastky zvýšenej o prípadné podiely na prebytku poistného.

Je plnenie, ktoré je poisťovateľ povinný poskytnúť, ak nastala poistná udalosť. Poisťovateľ ho poskytne v súlade s obsahom poistnej zmluvy.

suma určená na základe poistnej sumy uvedenej v poistke alebo v potvrdzujúcom dodatku, ktorú podľa poistnej zmluvy poskytuje poistiteľ v prípade vzniku poistnej udalosti.

Uspokojenie nárokov oprávnenej osoby, vyplývajúcich z poistnej zmluvy, zväčša vo forme výplaty dojednanej sumy za udalosti vzniknuté podľa poistných podmienok a uzavretej poistnej zmluvy.

Suma vyplatená v prípade poistnej udalosti.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥