Nenávratný finančný príspevok

Nenávratný finančný príspevok (NFP) v európskej integrácii

(NFP) – suma prostriedkov poskytnutých príjemcovi na základe schváleného projektu a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.

(ďalej aj NFP) suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Nenávratný finančný príspevok (NFP) je dôležitým nástrojom v rámci európskej integrácie, ktorý má za cieľ podporiť rozvoj a implementáciu projektov a programov na úrovni členských štátov EÚ. Tieto finančné prostriedky sú poskytované príjemcom na základe schváleného projektu a podmienok definovaných v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

NFP je často financovaný zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ, ktoré sú určené na podporu konkrétnych politík a programov EÚ. Tieto prostriedky majú byť využité na dosiahnutie konkrétnych cieľov, ako je zlepšenie infraštruktúry, podpora výskumu a inovácií, a iné iniciatívy, ktoré prispievajú k rozvoju regiónov a konsolidácii európskej integrácie.

Podmienky pre získanie NFP sa líšia v závislosti od konkrétneho projektu a programu a môžu byť definované v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a príslušných nariadeniach a smerniciach EÚ. Prijímatelia týchto finančných prostriedkov sú povinní dodržiavať stanovené podmienky a použiť NFP na určený účel.

V závere je dôležité poznamenať, že Nenávratný finančný príspevok je kľúčovým nástrojom na podporu rozvoja a integrácie v rámci Európskej únie. Poskytuje finančné prostriedky na projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu európskych cieľov a zlepšujú životné podmienky občanov v rôznych členských štátoch.

(NFP) – suma prostriedkov poskytnutých príjemcovi na základe schváleného projektu a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ.

(ďalej aj NFP) suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov;

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥