Nenávratný finančný príspevok, NFP

Nenávratný finančný príspevok (NFP) v európskej integrácii

Suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Historický kontext

Nenávratný finančný príspevok (NFP) je ekonomický pojem, ktorý má svoje korene v procese európskej integrácie. Od svojho vzniku v 20. storočí sa stal dôležitým nástrojom na podporu ekonomickej a sociálnej konvergencie medzi členskými štátmi Európskej únie.

Cieľ Nenávratného finančného príspevku

Cieľom NFP je poskytnúť finančnú podporu projektom a iniciatívam, ktoré prispievajú k hospodárskej súdržnosti v rámci Európskej únie. Tieto prostriedky sú často určené na rozvoj infraštruktúry, inovácie, vzdelávanie a ďalšie oblasti, ktoré pomáhajú zmenšiť rozdiely medzi bohatšími a menej rozvinutými regiónmi.

Legislatívny rámec

Podmienky poskytnutia Nenávratného finančného príspevku sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov a v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. a jeho neskoršími úpravami. Tento legislatívny rámec stanovuje postupy, kritériá a podmienky, na základe ktorých sa tieto finančné prostriedky prideľujú.

Záver

Nenávratný finančný príspevok je dôležitým nástrojom v rámci európskej integrácie, ktorý pomáha podporovať hospodársku súdržnosť a rast v rôznych členských štátoch. Jeho účinné využitie a správne riadenie sú kľúčové pre dosiahnutie cieľov európskej politiky súdržnosti a konkurencieschopnosti.

Suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥