Xenofóbia

Xenofóbia: Prekážka pre Hospodársku a Spoločenskú Integráciu Xenofóbia je termín, ktorý sa doslovne prekladá ako strach z cudzincov. Toto slovo sa obvykle používa na označenie …

Utečenec

Je to človek, ktorý uteká pred nebezpečím, v situácií ohrozenia života. Utečenci sú niekedy definovaní ako ľudia, ktorí požiadajú o azyl a dostanú status utečenca …

Tolerancia

Tolerancia je rešpekt, akceptácia a uznanie bohatej rôznorodosti svetových kultúr, foriem prejavu a spôsobov života ľudí. Tolerancia je harmónia v rôznorodosti. Je pestovaná znalosťou, otvorenosťou, …

Solidarita

Význam Solidarity v Ekonomike a Ľudských Právach Definujeme ako súdržnosť, spoluúčasť rôzneho stupňa (sympatia, morálna podpora, materiálna pomoc, spolupráca), ktorú voči sebe prejavujú štáty, národy, …

Segregácia

Segregácia: Význam a Vplyv na Ľudské Práva Segregácia je procesom fyzického oddelenia a separácie skupín ľudí, často na základe ich rasovej, etnickej, sociálnej alebo ekonomickej …

Rasizmus

Rasizmus a jeho vplyv na ľudské práva Rasizmus je viera, že niektorí ľudia sú nadradení iným z dôvodu príslušnosti k určitej rase. Rasisti definujú rasu …

Predsudky

Predsudky v kontexte ľudských práv Predsudky sú predstavy, ktoré si ľudia vytvárajú o iných ľuďoch na základe určitých charakteristík alebo príslušnosti k určitej skupine. Tieto …

Patriotizmus

Patriotizmus v oblasti ľudských práv Je to vlastenectvo, hrdosť na príslušnosť k určitému národu. Patriotizmus vychádza z emotívneho vzťahu k národnosti, národu, k jeho kultúre …

Národ

Definícia pojmu „Národ“ Národ je zložité spoločenstvo ľudí, ktoré je charakterizované určitými spoločnými rysmi a vlastnosťami. Tieto rysy nezahŕňajú iba telesné znaky, ale predovšetkým kultúru, …

Nacionalizmus

nacionalizmus v kontexte ľudských práv Nacionalizmus je politická ideológia, ktorá často stavia záujmy jedného národa či národnostnej skupiny nad záujmy ostatných a nad všetky iné …

Nacizmus

nacizmus: ideológia a dôsledky Nacizmus je ideológia a politická doktrína, ktorá výrazne ovplyvnila dejiny 20. storočia. Táto totalitná ideológia, charakteristická rasizmom, antisemitizmom a agresiou, je …

Multikulturalizmus

multikulturalizmus v kontexte ľudských práv Multikulturalizmus je dôležitým pojmom v oblasti ľudských práv a sociálnej koexistencie. Tento pojem označuje existenciu rôznych kultúr vedľa seba, často …

Menšina

Menšina: Význam a Význam v Oblasti Ľudských Práv Menšina je skupina osôb žijúcich v suverénnom štáte, ktorá tvorí menej ako polovicu jeho obyvateľov. Členovia menšiny …

Interkulturalizmus

Interkulturalizmus v Kontexte Ľudských Práv Interkulturalizmus je koncept, ktorý zdôrazňuje dôležitosť a hodnotu rozmanitosti kultúr a snahu o vzájomné poznanie a rešpektovanie týchto kultúr. Ide …

Internacionalizmus

Internacionalizmus: Dôležitosť Ľudských Práv nad Národnosťou Internacionalizmus je vízia sveta, kde je ľudský život, ľudské práva a dôstojnosť chápané ako dôležitejšie než národnosť. Táto filozofická …

Integrácia

Integrácia a Ľudské Práva Integrácia je proces zjednocovania jednotlivcov a činností v nový systém. To znamená, že menšinové a väčšinové skupiny si tak uspôsobia svoj …

Fašizmus

Fašizmus: Politické Hnutie s Násilnými Rysmi Fašizmus je extrémne pravičiarske politické hnutie, ktoré je charakterizované násilím, autoritárizmom a potláčaním demokracie. Toto hnutie sa často vyvíja …