Eonia

Eonia: Euro OverNight Index Average

Eonia (Euro OverNight Index Average) je dôležitým finančným pojmom v eurozóne, ktorý sa týka referenčných úrokových sadzieb pre jednodňové obchody v eure. Táto referenčná sadzba má kľúčový význam pre finančné trhy a podielové fondy, ktoré aktívne obchodujú v tejto mene.

Charakteristika Eonia:

Eonia sa vypočítava ako vážený priemer všetkých úrokových sadzieb z jednodňových úložiek, ktoré sa uskutočnili na medzibankovom trhu eurozóny. Táto referenčná sadzba je považovaná za dôveryhodný ukazovateľ skutočných trhových podmienok a odráža aktuálne úrokové sadzby, ktoré platia pre jednodňové pôžičky v eurách.

Výpočet Eonia:

Eonia sa vypočítava na základe úrokových sadzieb, ktoré jednotlivé banky používajú pri uzatváraní jednodňových obchodov. Tieto úrokové sadzby sú vážené podľa objemu transakcií, čo znamená, že banky s väčším obchodným objemom majú väčší vplyv na konečnú výpočtovú hodnotu Eonia.

Význam Eonia:

Eonia má viacero významných funkcií a vplyvov na finančné trhy a ekonomiku:

1. Referenčná Sadzba:

Eonia sa používa ako referenčná sadzba pre množstvo finančných produktov a transakcií. Je to dôležitý ukazovateľ pre určenie úrokových nákladov a výnosov v rámci eurozóny.

2. Hodnotenie Rizika:

Podielové fondy a iné investičné inštitúcie používajú Eoniu na hodnotenie rizika spojeného s krátkodobými investíciami v eurách. Vývoj Eonie môže poskytovať informácie o trhovej istote a likvidite.

3. Miera Centrálnej Banky:

Výpočet Eonie zahŕňa úrokové sadzby, ktoré banky používajú pri obchodovaní s centrálnou bankou eurozóny, Európskou centrálnou bankou (ECB). Preto je Eonia spojená s monetárnou politikou ECB a jej snahou o udržanie stabilných úrokových sadzieb v eurozóne.

Eonia je jedným z dôležitých ukazovateľov v eurozóne a hrá kľúčovú úlohu v finančných trhoch, kde sa obchoduje v eurách. Jej vývoj a hodnota ovplyvňujú rozhodnutia investorov, bankové úvery a mnohé iné aspekty ekonomiky eurozóny.

Euro OverNight Index Average – je referenčná sadzba pre skutočne realizované jednodňové obchody v euro. Vypočíta sa ako vážený priemer všetkých úrokových sadzieb jednodňových úložiek, ktoré sa uskutočnili na medzibankovom trhu eurozóny. Popri sadzbe Euribor® predstavuje najdôležitejšiu referenčnú sadzbu používanú na peňažných a kapitálových trhoch v eurozóne. Výpočet realizuje Európska centrálna banka.

Referenčná úroková sadzba meny EURO na jednodňové peniaze (overnight).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥