Eonia

Eonia: Euro OverNight Index Average

Eonia (Euro OverNight Index Average) je dôležitým finančným pojmom v eurozóne, ktorý sa týka referenčných úrokových sadzieb pre jednodňové obchody v eure. Táto referenčná sadzba má kľúčový význam pre finančné trhy a podielové fondy, ktoré aktívne obchodujú v tejto mene.

Charakteristika Eonia:

Eonia sa vypočítava ako vážený priemer všetkých úrokových sadzieb z jednodňových úložiek, ktoré sa uskutočnili na medzibankovom trhu eurozóny. Táto referenčná sadzba je považovaná za dôveryhodný ukazovateľ skutočných trhových podmienok a odráža aktuálne úrokové sadzby, ktoré platia pre jednodňové pôžičky v eurách.

Výpočet Eonia:

Eonia sa vypočítava na základe úrokových sadzieb, ktoré jednotlivé banky používajú pri uzatváraní jednodňových obchodov. Tieto úrokové sadzby sú vážené podľa objemu transakcií, čo znamená, že banky s väčším obchodným objemom majú väčší vplyv na konečnú výpočtovú hodnotu Eonia.

Význam Eonia:

Eonia má viacero významných funkcií a vplyvov na finančné trhy a ekonomiku:

1. Referenčná Sadzba:

Eonia sa používa ako referenčná sadzba pre množstvo finančných produktov a transakcií. Je to dôležitý ukazovateľ pre určenie úrokových nákladov a výnosov v rámci eurozóny.

2. Hodnotenie Rizika:

Podielové fondy a iné investičné inštitúcie používajú Eoniu na hodnotenie rizika spojeného s krátkodobými investíciami v eurách. Vývoj Eonie môže poskytovať informácie o trhovej istote a likvidite.

3. Miera Centrálnej Banky:

Výpočet Eonie zahŕňa úrokové sadzby, ktoré banky používajú pri obchodovaní s centrálnou bankou eurozóny, Európskou centrálnou bankou (ECB). Preto je Eonia spojená s monetárnou politikou ECB a jej snahou o udržanie stabilných úrokových sadzieb v eurozóne.

Eonia je jedným z dôležitých ukazovateľov v eurozóne a hrá kľúčovú úlohu v finančných trhoch, kde sa obchoduje v eurách. Jej vývoj a hodnota ovplyvňujú rozhodnutia investorov, bankové úvery a mnohé iné aspekty ekonomiky eurozóny.

Euro OverNight Index Average – je referenčná sadzba pre skutočne realizované jednodňové obchody v euro. Vypočíta sa ako vážený priemer všetkých úrokových sadzieb jednodňových úložiek, ktoré sa uskutočnili na medzibankovom trhu eurozóny. Popri sadzbe Euribor® predstavuje najdôležitejšiu referenčnú sadzbu používanú na peňažných a kapitálových trhoch v eurozóne. Výpočet realizuje Európska centrálna banka.

Referenčná úroková sadzba meny EURO na jednodňové peniaze (overnight).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥