Európa občanov

Európa občanov – Integrácia a záväzok voči občanom

Projekt občianskej Európy sa stal otvoreným politickým cieľom v sedemdesiatych rokoch. Belgický premiér Leo Tindemans v roku 1975 na žiadosť Európskej rady vypracoval správu o európskej jednote. Táto správa zdôraznila, že budovanie Európy nie je iba druhom spolupráce medzi štátmi, ale aj procesom obnovovania mieru, priateľských vzťahov a hodnôt medzi občanmi. Tí, ktorí si želajú postupovať spoločne, prispôsobovať svoju spoločnosť meniacim sa podmienkam vo svete a zároveň zachovávať hodnoty, ktoré tvoria ich spoločné dedičstvo.

Európa občanov sa zameriava na to, aby Európa bola blízka svojim občanom. Historicky bolo navrhnutých mnoho opatrení na priblíženie Európy k občanom. Jedným z najambicióznejších krokov bol vznik Komisie pre Európu občanov, ktorú ustanovila Európska rada v júni 1984. Mnohé z návrhov tejto komisie sa neskôr zakotvili v Maastrichtskej zmluve. Napríklad ustanovenia o občianstve či o európskom ombudsmanovi. Súviselo to aj s rozvojom jednotného trhu, pri ktorom sa hľadali spôsoby vzájomného uznávania pracovných kvalifikácií.

Význam občianstva v európskej integrácii

Občianstvo EÚ, zavedené Maastrichtskou zmluvou v roku 1992, dalo občanom Európskej únie nové práva a možnosti. Tieto zahrňujú právo na voľný pohyb a pobyt v členských štátoch, právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu, a právo obrátiť sa na európskeho ombudsmana v prípade pochybení inštitúcií EÚ. Občianstvo EÚ poskytuje aj ochranu voči diskriminácii na základe národnosti.

Integrácia a jednotný trh

V súvislosti s jednotným trhom boli návrhy na vzájomné uznávanie pracovných kvalifikácií, čo umožnilo občanom EÚ pracovať a cestovať po celom jednotnom trhu bez byrokratických prekážok. Toto opatrenie zvýšilo mobility občanov a prispelo k rastu hospodárstva EÚ.

Budúcnosť Európy občanov

Európa občanov je stále dôležitým cieľom európskej integrácie. Je to snaha o budovanie jednoty a solidarity medzi občanmi EÚ, ktorí majú rôzne jazyky, kultúry a tradície. V dnešnej dobe je dôležité pokračovať v zabezpečovaní práv a slobôd občanov EÚ a zabezpečiť, aby EÚ zostala blízko a relevantná pre všetkých svojich občanov.

Projekt občianskej Európy sa stal otvoreným politickým cieľom v sedemdesiatych rokoch. Belgický premiér Leo Tindemans v r. 1975 na žiadosť Európskej rady vypracoval správu o európskej jednote. Správa zdôrazňuje, že budovanie Európy nie je iba druhom spolupráce medzi štátmi. Je to obnovovanie mieru a priateľských vzťahov medzi ľuďmi, ktorí si želajú postupovať spoločne, prispôsobovať svoju spoločnosť meniacim sa podmienkam vo svete a zároveň zachovávať tie hodnoty, ktoré tvoria ich spoločné dedičstvo… Európa musí byť blízka občanom. Často a z rôznych dôvodov boli navrhnuté opatrenia na priblíženie Európy k občanom. Najambicióznejšie tak urobila Komisia pre Európu občanov, ktorú ustanovila Európska rada v júni 1984. Mnohé z návrhov tejto komisie sú zakotvené v Maastrichtskej zmluve, napr. ustanovenia o občianstve či o ombudsmanovi. V súvislosti s jednotným trhom to boli návrhy na vzájomné uznávanie pracovných kvalifikácií.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥