Choroba z povolania

Choroba z Povolania: Dôležitý Aspekt Sociálneho Poistenia

Choroba z povolania je dôležitým pojmom v oblasti sociálneho poistenia, ktorý sa týka ochrany zdravia a práv pracujúcich. V zákone je definovaná ako choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením a zaradená do zoznamu chorôb z povolania.

Definícia Choroby z Povolania

Podľa § 8 ods. 2 zákona je choroba z povolania definovaná ako choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením a zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1 zákona. Táto choroba musí vzniknúť za určitých podmienok, konkrétne:

  • Pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi.
  • Fyzickej osobe pri činnostiach uvedených v § 17 ods. 2 zákona alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami.

Choroba z povolania môže byť aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do tohto zoznamu.

Je dôležité poznamenať, že choroba z povolania, ktorá vznikla pri výkone služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby alebo v súvislosti s nimi, nie je chorobou z povolania na účely tohto zákona.

Význam Choroby z Povolania

Choroba z povolania má významné dôsledky pre pracujúcich a ich sociálne zabezpečenie. Keď je choroba uznána za chorobu z povolania, pracujúci môže nárokovať na rôzne sociálne výhody vrátane náhrady mzdy počas choroby, liečebných nákladov a iných dávok.

Táto ochrana je dôležitá pre zabezpečenie pracujúcich pred rizikami spojenými s ich zamestnaním. Zamestnávatelia sú povinní zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie a minimalizovať riziko chorôb z povolania v rámci svojich možností.

Záver

Choroba z povolania je závažným pojmom v oblasti sociálneho poistenia, ktorý sa týka ochrany zdravia a práv pracujúcich. Je dôležité mať jasné definície a postupy pre uznanie chorôb z povolania, aby sa zabezpečila spravodlivá a efektívna ochrana pracujúcich. Tento koncept zohľadňuje komplexný vzťah medzi zdravím a prácou a zabezpečuje, že pracujúci majú nárok na kompenzáciu v prípade, že sú postihnutí alebo chorí v dôsledku svojej práce.

Krátka definícia: Choroba z povolania podľa § 8 ods. 2 zákona, je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania. Definícia podľa zákona: Choroba z povolania podľa § 8 ods. 2 zákona, je choroba uznaná príslušným zdravotníckym zariadením, zaradená do zoznamu chorôb z povolania uvedeného v prílohe č. 1 zákona, ak vznikla za podmienok uvedených v tejto prílohe a) zamestnancovi pri plnení pracovných úloh alebo služobných úloh alebo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh alebo služobných úloh, b) fyzickej osobe uvedenej v § 17 ods. 2 zákona pri činnostiach uvedených v tomto ustanovení alebo v priamej súvislosti s týmito činnosťami. Choroba z povolania je aj choroba, ktorá bola zistená pred jej zaradením do zoznamu chorôb z povolania, najviac tri roky pred dňom jej zaradenia do tohto zoznamu. Choroba z povolania, ktorá vznikla pri výkone služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby alebo v súvislosti s nimi nie je choroba z povolania na účely tohto zákona. Choroba z povolania uznaná podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa považuje od 1. januára 2004 za chorobu z povolania podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (§ 251 ods. 1 zákona). Choroba z povolania uznaná policajtovi, profesionálnemu vojakovi a vojakovi prípravnej služby podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 sa nepovažuje od 1. januára 2004 za chorobu z povolania podľa tohto zákona (§ 251 ods. 2 zákona).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥